ฝึกอบรมและสอบ


เกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
 หัตถการ 46 ข้อ
           
ข้อมูลการฝึกอบรมและสอบ
 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2561
 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2560
 คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need
 โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ
 การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
 แพทย์ประจำบ้าน
 การสอบเพื่อรับใบอนุญาต
 การสอบเพื่ออนุมัติและวุฒิบัตร
 รายนามกรรมการบริหาราชวิทยาลัยต่างๆ
 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย
 ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต NEW
 ประกาศแพทยสภา ที่17/2552 เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญต่าง ๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม
การขอเป็นสถาบันฝึกอบรมและการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ.2552
 เกณฑ์การจัดทำแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ (Update 13 กรกฎาคม 2560)

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายฝึกอบรมและสอบ : 086-0811208


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US