ฝึกอบรมและสอบ


เกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
 หัตถการ 46 ข้อ
 ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ที่แพทยสภารับรอง

 1. ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
  • ด้านการสงบประสาทสำหรับการทำหัตถการเสริมสวย
  • ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่
  • ด้านเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง
  • ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด
  • ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ
  • ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
  • ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
  • ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
  • ด้านวิสัญญีวิทยาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน
  • ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
  • ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้
  • ด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
  • ด้านการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
  • ด้านอายุรเวชพันธุศาสตร์
  • ด้านภาพวินิจฉัยโรคเต้านม
  • ด้านให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
  • ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก
  • ด้านศัลยศาสตร์เต้านม
  • ด้านต้อหิน
  • ด้านเวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟูสภาวะเสื่อมทางนรีเวช
  • ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก
 2. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
  • ด้านการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  • ด้านการผ่าตัดคลอด
  • ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • ด้านการผ่าตัดไส้ติ่ง
       
ข้อมูลการฝึกอบรมและสอบ
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกวุฒิบัติวิเทศ
 ระเบียบข้อบังคับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
 ประกาศแพทยสภาที่ 73/2561 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่)
 โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ
 การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
 ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต NEW

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายฝึกอบรมและสอบ : 086-0811208, 02-5901880


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต