ฝึกอบรมและสอบ


เกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
 หัตถการ 46 ข้อ
 ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
           
ข้อมูลการฝึกอบรมและสอบ
 ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกวุฒิบัติวิเทศ
 ระเบียบข้อบังคับแพทย์วิเทศเพื่อการฝึกอบรม
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
 ประกาศแพทยสภาที่ 73/2561 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่)
 ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับเข้าปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2563 NEW
 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2563 NEW
 คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need
 โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ
 การฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
 ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต NEW

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายฝึกอบรมและสอบ : 086-0811208, 02-5901880


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US