ระเบียบประกาศต่างๆ


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 125 /2550 เรื่อง เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

: ดาวน์โหลดเอกสาร