พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์


พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเวชกรรม
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ WORLD   PDF
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่นๆ วันที่ปรับปรุง
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๒/๑๐/๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๐/๐๘/๒๕๒๘๔
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ๐๖/๐๙/๒๕๓๗
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๔/๐๓/๒๕๕๘
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๐๙/๐๑/๒๕๕๖
 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๒/๑๐/๒๕๔๗
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๗/๑๑/๒๕๕๖
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ วันที่ปรับปรุง
  พรบ.กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ๒๐/๐๕/๒๕๕๗
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗/๐๑/๒๕๕๖
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ๑๗/๐๑/๒๕๕๖
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๘/๐๖/๒๕๕๕
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชกฤษฎีกาครูโรงเรียนเอกชน ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๖/๑๑/๒๕๔๔

ขอบคุณที่มา : ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต