ระเบียบ / ประกาศต่างๆ


ประกาศแพทยสภา

  (ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ 76/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2566 NEW
 2. ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2566 NEW
 3. ประกาศแพทยสภา ที่ 97/2565 (ก) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565 NEW
 4. ประกาศแพทยสภาที่ 99/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศของแพทยสภา พ.ศ. 2565
 5. ประกาศแพทยสภา ที่ 98/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในประเทศไทย (มิใช่กรณีขอ Temporary Permission)
 6. ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
 7. ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
 8. ประกาศแพทยสภาที่ 73/2561 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่)
 9. ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 10. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
 11. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
 12. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๑๒๕/๒๕๕๐ เรื่อง เกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัย/ราชวิทยาลัยวิชาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
 13. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑
 14. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
 15. เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  (ฝ่ายจริยธรรม)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษา หรือผู้ที่เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ
 2. ประกาศแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย
 3. ประกาศแพทยสภา ที่ ๕๐/๒๕๔๙ เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา (ฉบับล่าสุด)
 4. ประกาศแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๔๕ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (ฉบับที่ ๒)
 5. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๙/๒๕๔๒ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 6. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 7. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๓๑ เรื่อง การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส (Contact Lens)
 8. ประกาศแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  (ฝ่ายทะเบียน)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ 60/2566 เรื่อง เงื่อนไขการขออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ
 2. การขอประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากต่างประเทศ
  Last update: 21/07/2565


ระเบียบแพทยสภา

 1. ระเบียบแพทยสภา เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาล(ฉบับล่าสุด)
 2. ระเบียบแพทยสภา ว่าด้วยการติดประกาศชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๔


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต