ระเบียบ / ประกาศต่างๆ


ประกาศแพทยสภา

  (ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ 28/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗
 2. ประกาศแพทยสภา ที่ 27/2567 เรื่อง การดำเนินการของนักศึกษาแพทย์ขาวไทยและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
 3. ประกาศแพทยสภา 5/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567
 4. ประกาศแพทยสภา ที่ 4 /2567 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567
 5. ประกาศแพทยสภา ที่ 65/2566 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
 6. ประกาศแพทยสภา ที่ 90/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
 7. ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
 8. ประกาศแพทยสภา ที่ 74/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 9. ประกาศแพทยสภา ที่ 76/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2566
 10. ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2566
 11. ประกาศแพทยสภา ที่ 97/2565 (ก) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
 12. ประกาศแพทยสภาที่ 99/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศของแพทยสภา พ.ศ. 2565
 13. ประกาศแพทยสภา ที่ 98/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อขอสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในประเทศไทย (มิใช่กรณีขอ Temporary Permission)
 14. ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
 15. ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
 16. ประกาศแพทยสภาที่ 73/2561 หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่)
 17. ประกาศแพทยสภาที่ 12/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินกการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 18. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
 19. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาขีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
 20. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑
 21. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
 22. เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  (ฝ่ายจริยธรรม)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษา หรือผู้ที่เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ
 2. ประกาศแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย
 3. ประกาศแพทยสภา ที่ ๕๐/๒๕๔๙ เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา (ฉบับล่าสุด)
 4. ประกาศแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๔๕ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (ฉบับที่ ๒)
 5. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๙/๒๕๔๒ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 6. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 7. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๓๑ เรื่อง การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส (Contact Lens)
 8. ประกาศแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 9. ประกาศแพทยสภา ที่ 39/2567 เรื่อง การโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567

  (ฝ่ายทะเบียน)
 1. ประกาศแพทยสภา ที่ 60/2566 เรื่อง เงื่อนไขการขออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ
 2. การขอประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากต่างประเทศ
  Last update: 21/07/2565


ระเบียบแพทยสภา

 1. ระเบียบแพทยสภา เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาล(ฉบับล่าสุด)
 2. ระเบียบแพทยสภา ว่าด้วยการติดประกาศชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๔


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต