ดาวน์โหลด


1. ภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชบิดา พร้อมคำปฏิญาณของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. International Code of Medical Ethics Download


แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มขอสมัครสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มขอสมัครสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มกลุ่ม 3 ประเภท 2_1 (ธุรกิจชุดสื่อ)
 แบบฟอร์มกลุ่ม 3 ประเภท 2_1 (สถาบัน)
 ใบลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร CME และเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนของสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มสำหรับสถาบันสมทบยื่นขอเปลี่ยนสถาบันหลัก
 แบบฟอร์มการรับสมัครสถาบันสมทบ
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย ใบคำขอเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)เนื่องจากอุบัติเหตุ
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย รายงานแพทย์ / Physician's Statement
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form A) Admission
 แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form B) Physician Discharge Summary
 ใบรับรองแพทย์ update: 19/04/2561
 คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด
 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US