ประกาศจากแพทยสภา

30 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


28 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565


1 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายทะเบียน

คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


17 ตุลาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒


28 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1


15 กันยายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565


13 กันยายน 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1275/2565 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


11 กันยายน 65    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


9 กันยายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ.2565


9 กันยายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย


15 สิงหาคม 65    ฝ่ายทะเบียน

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 27 พ.ย 65

แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2565...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 65

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ย 65

แพทยสภา ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรมประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด “รายการวันแพทย์ 2565” เนื่องในวันแพทย์ 27 พฤศจิกายน 2565...  Read more

Card image cap

: 20 พ.ย 65

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี...  Read more

Card image cap

: 20 พ.ย 65

แพทยสภาขอแสดงความยินดี กับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565  Read more

Card image cap

: 16 พ.ย 65

ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568  Read more

Card image cap

: 14 พ.ย 65

สำนักเลขาธิการแพทยสภาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  Read more

Card image cap

: 02 พ.ย 65

การคัดเลือกเพื่อบรรจุแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ...  Read more

Card image cap

: 01 พ.ย 65

ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาผู้ที่แสดงความจำนงแล้ว ร่วมลงคะแนน E-vote เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568...  Read more

Card image cap

: 01 พ.ย 65

หน่วยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยสภา ประเทศศรีลังกา เข้าพบกรรมการแพทยสภา และ คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ แพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 28 ต.ค. 65

กิจกรรมวางพวงมาลาและเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10...  Read more

Card image cap

: 14 ต.ค. 65

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการโครงการ “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 5 ตอน “ทำอย่างไรดีเมื่อแพทย์โดนฟ้อง” และ “practical point in drug allergy for physicians”...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US