ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 02 เม.ย. 63

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และ จำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ประจำปี...  Read more

Card image cap

: 02 เม.ย. 63

นโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ร...  Read more

Card image cap

: 31 มี.ค. 63

แพทยสภา ประชุมสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19  Read more

Card image cap

: 27 มี.ค. 63

แพทยสภาออกแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเท...  Read more

Card image cap

: 23 มี.ค. 63

งดการให้บริการทำบัตร MDCARD ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ม...  Read more

Card image cap

: 22 มี.ค. 63

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ประกาศเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนท...  Read more

Card image cap

: 20 มี.ค. 63

ประกาศแพทยสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓...  Read more

Card image cap

: 18 มี.ค. 63

ผลการนับคะแนนโครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...  Read more

Card image cap

: 18 มี.ค. 63

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๖ /๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใ...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US