การทำบัตร MDCARD


1.การทำบัตรผ่านระบบ MD e-Service https://doctor.tmc.or.th

แพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งกรณีทำครั้งแรก ต่ออายุ หรือบัตรสูญหาย ด้วย PINCODE ที่สร้างไว้

กรณีไม่สามารถสร้างสร้าง pin code ได้

เมื่อแพทยสภาจัดส่งบัตร MD CARD ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ท่านสามารถตรวจสอบ Tracking codeได้ผ่านระบบ MD e- Service


2.การทำบัตรด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

แพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งกรณีทำครั้งแรก ต่ออายุ หรือบัตรสูญหาย


3.การทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์

 • 3.1. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่มีต้นสังกัด
  • 3.1.1 หนังสือรับรอง : ให้มีหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดี/หัวหน้าภาควิชาเพื่อรับรองว่าแพทย์ที่ประสงค์จะทำบัตร MDCARD ปฏิบัติงานในต้นสังกัดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องในตัวบุคคล กรณีแพทย์ที่มีต้นสังกัดเดียวกันต้องการทำบัตร MDCARD พร้อมกันหลายคน สามารถใช้หนังสือรับรองฉบับเดียวกันโดยระบุชื่อแนบท้าย
  • 3.1.2 แบบฟอร์มการขอมีบัตร : ให้แพทย์กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนด โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
  • 3.1.3 ค่าธรรมเนียม : ให้แพทย์โอนเงินจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2-01174-4
  • 3.1.4 เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอทำบัตรครั้งแรก
   • 1) หนังสือรับรองตามข้อ 3.1.1
   • 2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ พื้นหลังเรียบ จำนวน 1 รูป
   • 3) สำเนาบัตรประชาชน
   • 4) แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 3.1.2
   • 5)เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 3.1.3
 • 3.2. กรณีต่ออายุบัตร MDCARD
  • เอกสารเพื่อใช้ต่ออายุบัตร

  • 1)ถ่ายสำเนาบัตร MDCARD ที่ถืออยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • 2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ พื้นหลังเรียบ จำนวน 1 รูป
  • 3) สำเนาบัตรประชาชน
  • 4) แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 3.1.2
  • 5)เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 3.1.3
 • 3.3.การจัดส่งเอกสาร
 • จัดส่งเอกสารทั้งหมดประกอบการทำบัตร MDCARD มาที่: งาน MDCARD สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพชั้น 12 ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


4.การจัดส่งบัตร MD CARD กลับไปให้สมาชิก

 • 1) แพทยสภาจะจัดส่งบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ EMS ดังนั้น โปรดแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจน และมีผู้รับปลายทางเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • 2) เมื่อได้รับบัตร MDCARD โปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรให้ถูกต้อง กรณีมีปัญหาโปรดแจ้งกลับภายใน 30 วัน
 • 3) กรณีต่ออายุบัตร เมื่อได้รับบัตรใหม่ โปรดทำลายบัตรเก่าด้วยการเจาะรู ตัดหรือย่อยทำลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของแพทย์

5. กรณีบัตรMDCARD สูญหาย แจ้งยกเลิกได้ที่ 02-5901887,099-4984509 ในเวลาราชการ


6. MDCARD Mobile service

แพทย์สามารถทำบัตร MDCARD ได้ที่หน่วย Mobile service ที่แพทยสภาออกให้บริการ โปรดเตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1- 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป


สิทธิประโยชน์ของบัตร MD Card


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US