การทำบัตรใหม่ และต่ออายุ MD Card


1. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่มีต้นสังกัด

 • 1.1 หนังสือรับรอง : ให้มีหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดี/หัวหน้าภาควิชา เพื่อรับรองว่าแพทย์ที่ประสงค์จะทำบัตร MDCARD ปฏิบัติงานในต้นสังกัดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องในตัวบุคคล กรณีแพทย์ที่มีต้นสังกัดเดียวกันต้องการทำบัตร MDCARD พร้อมกันหลายคน สามารถใช้หนังสือรับรองฉบับเดียวกันโดยระบุชื่อแนบท้าย
 • 1.2 แบบฟอร์มการขอมีบัตร : ให้แพทย์กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนด โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • 1.3 ค่าธรรมเนียม : ให้แพทย์โอนเงินจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระเป็นค่าบัตร MDCARD 200 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 100บาท (เป็นค่าส่ง EMS ทุกฉบับ ในสถานการณ์โควิด 19)โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2-01174-4
 • 1.4 เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอทำบัตร : กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  1. 1.4.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
  2. 1.4.2 สำเนาบัตรประชาชน
  3. 1.4.3 เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 1.3
  4. 1.4.4 แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 1.2
  5. 1.4.5 หนังสือรับรองตามข้อ 1.1
 • 1.5 จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ : งาน MDCARD สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • 1.6 การส่งบัตร MD CARD : แพทย์จะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนั้น โปรดแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจน และมีผู้รับ เพื่อป้องกันการสูญหาย เมื่อได้รับบัตร MDCARD โปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรให้ถูกต้อง กรณีมีปัญหาโปรดแจ้งกลับภายใน 30 วัน

2. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่ทำงานอิสระ

 • 2.1 แพทย์ทีทำงานอิสระ ( ไม่มีต้นสังกัด เช่น คลินิกส่วนตัว) ให้มาแสดงตนเพื่อทำบัตร MDCARD ด้วยตนเองที่แพทยสภา พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
 • 2.2 แพทย์สามารถทำบัตร MDCARD ได้ที่หน่วย Mobile service ที่แพทยสภาออกให้บริการ โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป

3. กรณีต่ออายุบัตรMDCARD

 • 3.1 ถ่ายสำเนาบัตร MDCARD ที่ถืออยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
 • 3.2 ดำเนินการตามข้อ 1.2 - 1.6
 • 3.3 เมื่อได้รับบัตรใหม่ โปรดทำลายบัตรเก่าด้วยการเจาะรู ตัดหรือย่อยทำลาย เพื่อป้องกันข้อมูลของแพทย์

4. กรณีบัตรMDCARD สูญหาย

 • 4.1 แจ้งยกเลิกได้ที่ 02-5901887,091-1930906 ในเวลาราชการ
 • 4.2 หากต้องการทำบัตรใหม่ให้ดำเนินการเหมือนกรณีที่ (1) หรือ (2) ทำบัตรครั้งแรก

หมายเหตุ แพทยสภา จะปรับค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD CARD) เป็น 500 บาท อายุบัตร 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นปี (ตามประกาศแพทยสภา ที่ 30 / 2563 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓)


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US