การทำบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์


1. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่มีต้นสังกัด

 • 1.1 หนังสือรับรอง : ให้มีหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดี/หัวหน้าภาควิชา เพื่อรับรองว่าแพทย์ที่ประสงค์จะทำบัตร MDCARD ปฏิบัติงานในต้นสังกัดนั้นๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องในตัวบุคคล กรณีแพทย์ที่มีต้นสังกัดเดียวกันต้องการทำบัตร MDCARD พร้อมกันหลายคน สามารถใช้หนังสือรับรองฉบับเดียวกันโดยระบุชื่อแนบท้าย
 • 1.2 แบบฟอร์มการขอมีบัตร : ให้แพทย์กรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนด โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • 1.3 ค่าธรรมเนียม : ให้แพทย์โอนเงินจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2-01174-4

  (ประกาศแพทยภาที่ 30 /2563 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ เวชกรม พ.ศ.2563

  ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD CARD)
  2.1 แพทย์จบใหม่ที่ขอมีบัตรพร้อมขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 200 บาท/๕ ปี
  2.2 แพทย์ทั่วไป 500 บาท/5 ปี
  2.3 กรณีให้บริการ นอกสถานที่ในงานประชุมวิชาการ
  (MD CARD MOBILE SERVICE)
  500 บาท/5 ปี
  2.4 ต่ออายุ MD CARD 500 บาท/5 ปี
  2.5 ขอ MD CARD แทนที่ชำรุด หรือสูญหาย 500 บาท/5 ปี
 • 1.4 เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอทำบัตรครั้งแรก
  1. 1.4.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ พื้นหลังเรียบ จำนวน 1 รูป
  2. 1.4.2 สำเนาบัตรประชาชน
  3. 1.4.3 หนังสือรับรองตามข้อ 1.1
  4. 1.4.4 แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 1.2
  5. 1.4.5 เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 1.3

2. กรณีทำบัตรครั้งแรกของแพทย์ที่ทำงานอิสระ

 • 2.1 แพทย์ทีทำงานอิสระ ( ไม่มีต้นสังกัด เช่น คลินิกส่วนตัว) ให้มาแสดงตนเพื่อทำบัตร MDCARD ด้วยตนเองที่แพทยสภาพร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

3. กรณีต่ออายุบัตร MDCARD

 • 3.1 เอกสารเพื่อใช้ต่ออายุบัตร
      3.1.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ พื้นหลังเรียบ จำนวน 1 รูป
      3.1.2 สำเนาบัตรประชาชน
      3.1.3 แบบฟอร์มการขอมีบัตรตามข้อ 1.2
      3.1.4 เอกสารการโอนเงินตาม ข้อ 1.3
      3.1.5 ถ่ายสำเนาบัตร MDCARD ที่ถืออยู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

4. การจัดส่งบัตร MDCARD

 • 4.1 จัดส่งเอกสารทั้งหมดประกอบการทำบัตร MDCARD มาที่:
  งาน MDCARD สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพชั้น 12 ซ.สาธารณสุข 8
  กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • 4.2 การส่งบัตร MD CARD กลับไปให้สมาชิก แพทยสภาจะจัดส่งบัตร MDCARD ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังนั้น โปรดแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจน และมีผู้รับปลายทางเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • 4.3 เมื่อได้รับบัตร MDCARD โปรดตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรให้ถูกต้อง กรณีมีปัญหาโปรดแจ้งกลับภายใน 30 วัน
 • 4.4 กรณีต่ออายุบัตร เมื่อได้รับบัตรใหม่ โปรดทำลายบัตรเก่าด้วยการเจาะรู ตัดหรือย่อยทำลาย เพื่อ ป้องกันข้อมูลของแพทย์

5. กรณีบัตรMDCARD สูญหาย

 • 4.1 แจ้งยกเลิกได้ที่ 02-5901887,099-4984509 ในเวลาราชการ
 • 4.2 หากต้องการทำบัตรใหม่ให้ดำเนินการเหมือนกรณีทำบัตรครั้งแรก

6. MDCARD Mobile service

แพทย์สามารถทำบัตร MDCARD ได้ที่หน่วย Mobile service ที่แพทยสภาออกให้บริการ โปรดเตรียม สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1- 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US