ติดต่อแพทยสภา


ที่อยู่

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ

  • ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881 , 081-849-9560
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990
  • ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1883, 02-590-1880 , 086-081-1208
  • ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 02-590-1887 , 099-498-4509
  • ฝ่ายทะเบียน 02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795
  • ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-590-1886 , 089-530-1112
  • Email : tmc@tmc.or.th

ในกรณีที่ต้องการส่งเรื่องร้องเรียนมาที่แพทยสภา ขอให้ ปฏิบัติตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 ข้อ 5 คำร้องต้องทำเป็นหนังสือ โดยผู้ร้องต้องให้ข้อมูลของตนกับแพทยสภาเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตนที่ราชการทั้งประเทศไทยหรือต่างประเทศออกให้ และข้อมูลผู้ถูกร้องเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล สถานที่ ที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติผิดจริยธรรม พร้อมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US