android_messages ส่งเรื่องร้องเรียน


ในกรณีที่ต้องการส่งเรื่องร้องเรียนมาที่แพทยสภา ขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563 ข้อ 5 คำร้องต้องทำเป็นหนังสือ โดยผู้ร้อง ต้องให้ข้อมูลของตนกับแพทยสภาเกี่ยวกับ ชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตนที่ราชการทั้งประเทศไทย หรือต่างประเทศออกให้ และข้อมูลผู้ถูกร้องเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล สถานที่ ที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติผิดจริยธรรม พร้อมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถนำส่งคำร้องได้ที่

E-mail : ethics@tmc.or.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)

หมายเลขติดต่อ (ในเวลาราชการ)
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881 , 081-849-9560

ที่อยู่
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ยื่นคำร้องเรียนเบื้องต้น


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US