โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ


คำแนะนำและคำเตือน

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศและกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย คลิก!! เพื่ออ่าน

ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศและกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ให้ดำเนินการและรับทราบข้อจำกัดดังนี้

 1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ ในกรณีที่ไม่พบชื่อโรงเรียนแพทย์ที่ไปศึกษา โรงเรียนแพทย์แห่งนั้นอาจอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา หรือยังไม่ได้รับการรับรอง สอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
 2. ในกรณีที่โรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและยังไม่หมดอายุการรับรอง เมื่อท่านสมัครเข้าเรียน และโรงเรียนแพทย์แห่งนั้นรับท่านเข้าศึกษาแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้รับรองหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ที่ท่านเข้าศึกษาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา หรือภายหลังจากที่เข้าศึกษาไปแล้ว 1 เดือน เพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนว่าเป็นผู้เข้าศึกษาในสถาบันที่แพทยสภารับรอง) (มีค่าธรรมเนียม และหากมาดำเนินการภายหลังเข้าไปศึกษา 1 ปีแล้ว ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นได้ ให้ดูจากประกาศของแพทยสภา)
 3. ในกรณีที่โรงเรียนแพทย์ที่แพทยสภายังไม่รับรองหลักสูตร
  1. ติดต่อฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อดำเนินการขอให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ที่จะไปศึกษา ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา
  2. ในกรณีที่ไปศึกษาในโรงเรียนแพทย์ที่แพทยสภายังไม่ได้รับรองหลักสูตร แล้วมายื่นเรื่องขอให้รับรองภายหลัง โรงเรียนแพทย์แห่งนั้นอาจไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หากการเรียนการสอนในหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะมีสิทธิสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัด และไม่มีสิทธิสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้
 4. การรับรองหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์
  1. โรงเรียนแพทย์ที่แพทยสภารับรอง มีอายุการรับรองนาน 5 ปี
  2. ในกรณีที่สถาบันที่ได้รับการรับรองไว้แล้ว และท่านได้เข้าศึกษาก่อนวันหมดอายุ แต่ท่านมิได้มาขึ้นทะเบียนขอรับรองหลักสูตรกับแพทยสภา ตามข้อ 2 จนพ้นอายุการรับรองไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาต่ออายุการรับรองใหม่ แพทยสภาจะไม่รับรองย้อนหลังให้ท่านตั้งแต่วันที่ท่านเข้ารับการศึกษา ซึ่งจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสมัครสอบขั้นตอนที่หนึ่ง
  3. เมื่อท่านได้ขึ้นทะเบียนและเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาจนสำเร็จการศึกษาแล้ว สิทธิของท่านจะติดตัวไปตลอด แม้ว่าในภายหลังหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์แห่งนั้นจะหมดอายุการรับรอง หรือไม่ได้รับการต่ออายุการรับรองอีก
 5. การเป็นแพทย์ฝึกหัดในประเทศไทย ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วน และได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว กรณีที่ท่านไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาจากประเทศที่สำเร็จการศึกษา หรือประเทศอื่นใด ท่านจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดในโรงเรียนแพทย์ที่ท่านศึกษา หรือสถาบันในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง เป็นระยะเวลา 1 ปี (มีค่าธรรมเนียม) ปัจจุบัน จำนวนตำแหน่งแพทย์ฝึกหัดที่แต่ละสถาบันรับได้ อาจจะมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แนะนำให้ฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดต่อในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยประสานให้แพทยสภารับรองโรงพยาบาลนั้นก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน
 6. การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
  1. ขั้นตอนที่ 1 หมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ 300 ข้อ
  2. ขั้นตอนที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ทางคลินิก ภาษาอังกฤษ 300 ข้อ
  3. ขั้นตอนที่ 3 หมวดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) Long Case Examination และ Modified Essay Question

  การสอบ Long Case Examination และ Modified Essay Question จัดสอบที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งท่านสามารถเลือกสอบที่โรงเรียนแพทย์แห่งใดก็ได้ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งจะรับได้ด้วย ให้ศึกษารายละเอียดได้จาก www.cmathai.org

  ทั้งนี้ เมื่อท่านสอบผ่านครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นำผลการสอบไปติดต่อศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา(ศรว.) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อออกใบรับรองสอบผ่านครบทุกขั้นตอนให้กับท่าน และเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการสมัครสมาชิกแพทยสภา(ภาคบังคับ)และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่แพทยสภา

 7. การขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tmc.or.th ฝ่ายทะเบียน
 8. การศึกษาฝึกอบรมหลังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (สำหรับเป็นเงื่อนไขในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านบางสาขา
  2. แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
   ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tmc.or.th ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 9. ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โทรฯ 02-590-1883, 086 081 1208 e-mail : edu@tmc.or.th

หมายเหตุ จากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้เกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและแพทยสภาได้เข้าไปช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เรียนครบตามมาตรฐานที่แพทยสภาได้เคยรับรองไว้ การเข้าไปช่วยเหลือและใช้วิธีการแก้ไขใดๆ ในอดีตจากแพทยสภาถือว่าเป็นการแก้ไขเฉพาะกาลเฉพาะตัวบุคคลเท่าที่มีข้อมูลจะอำนวยให้ นักศึกษาจะไม่สามารถนำกรณีดังกล่าวมาอ้างหรือเปรียบเทียบกับการให้แพทยสภาช่วยแก้ไขการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ชะงักงันจากการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว นักศึกษาต้องรอและพยายามกลับไปศึกษาต่อให้เร็วที่สุดในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่ตนลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปีแรก หากจะมีการแก้ไขวิธีการเรียนการสอนใด ๆ ที่จะนับเป็นชั่วโมงเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างไปจากหลักสูตรที่ได้รับรองไว้ไม่ว่าจะจัดโดยโรงเรียนแพทย์ด้วยก็ตามจะต้องแจ้งวิธีการเรียนการสอนดังกล่าวมาให้แพทยสภารับรองก่อนเสมอ หากไม่แจ้งให้แพทยสภาทราบและแพทยสภายังไม่มีหนังสือแจ้งว่ารับรอง นักศึกษาจะไม่สามารถใช้วิธีการเรียนการสอนแบบอื่นนั้นมานับเป็นชั่วโมงการเรียนการสอนได้

อนึ่ง การไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ นักศึกษาต้องยอมรับว่า มีความเสี่ยงตลอดเวลาที่จะเรียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดจากสาเหตุหรืออุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยรวมทั้งอาจจะเกิดสงคราม การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในต่างประเทศจนต้องปิดประเทศ ทำให้การเรียนการสอนต้องหยุดชะงัก เลื่อนเวลาการเรียนการสอนออกไปอย่างมีหรือไม่มีกำหนด นักศึกษาต้องยึดถือหลักสูตรการเรียนการสอนที่แพทยสภาให้การรับรองตั้งแต่ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ในปีที่ 1 และต้องยึดหลักการเรียนทางคลินิกในรูปแบบ face to face คือดูแลผู้ป่วยจริง แพทยสภาไม่รับรองการเรียนในรูปแบบ online นอกโรงเรียนแพทย์ในแต่ละชั้นปีหรือตลอดปีการศึกษา ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนที่แพทยสภาไม่รับรอง เช่น การให้นักศึกษาเรียน online ในประเทศไทยโดยทำการเชื่อมสัญญาณมาจากสถาบันต่างประเทศ (มองดูเหมือนว่า สถาบันเอาเปรียบนักศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้ง ๆ ที่เก็บเงินค่าเล่าเรียนไปแล้ว)

นอกจากนี้ การมาเรียนในโรงพยาบาลในประเทศไทยโดยพละการหรือโดยโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศเป็นผู้จัดทำทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำ MOU กันไว้ก่อนและแพทยสภายังไม่ได้รับทราบการทำ MOU ฉบับนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์(หากมีการทำ MOU ต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาแจ้งให้แพทยสภารับรองก่อนที่จะทำการส่งนักศึกษาไปเรียนที่โรงพยาบาลในประเทศไทย) นักศึกษาและโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศต้องแจ้งให้แพทยสภารับรองการเรียนการสอนนอกหลักสูตรก่อนที่นักศึกษาแพทย์จะไปเรียนหรือฝึกอบรมทุกครั้ง มิฉะนั้น การไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่แพทยสภาให้การรับรองตั้งแต่เข้าเรียนในปีที่ 1 ของการศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงเรียนในหลักสูตรได้ อาจจะถือได้เพียงว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ส่วนตัวนอกหลักสูตรเท่านั้น

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

คำเตือนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คลิก!! เพื่ออ่าน

ด้วยปัจจุบันมีผู้ที่สนใจไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจำนวนมาก แพทยสภาขอแจ้งให้ทราบว่า การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน แพทยสภามีมติรับรองหลักสูตร 6 ปีที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องให้แพทยสภารับรองหลักสูตรและสถาบันเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้

การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ เป็นการรับรองเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปรีเมด ปรีคลินิก คลินิก และชั่วโมงเรียนรวมเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยเทียบเคียงกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไม่ได้รวมไปถึงการบริหารจัดการของสถาบัน

แพทยสภาจึงขอเตือนผู้ที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับทราบถึงปัญหาการเรียนเพื่อใช้ในการตัดสินใจและเตรียมตัวต่อไป ดังนี้

 1. การเรียนระดับปรีเมด ปรีคลินิก เป็นการบรรยายและฝึกปฎิบัติในห้องเรียนส่วนใหญ่ ต่างกับการเรียนหลักสูตรของประเทศไทยที่สอนผสมผสานสอดคล้องกับวิธีการประเมินขั้นตอนที่ 1 ของแพทยสภา นักศึกษาจะมีความยากลำบากในการสอบขั้นตอนนี้
 2. โรงพยาบาลทุกระดับใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั้งการอ่านการเขียนและเจรจาโดยเฉพาะคนไข้ ญาติ แพทย์พยาบาลที่ดูแลประจำหอผู้ป่วย แม้มีล่ามช่วยแปลก็ตาม ทำให้เรียนไม่เข้าใจต้องลาออกกลางทาง หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคลินิกเพียงพออาจทำให้ไม่สามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทยได้ นอกจากนั้นระบบเวชระเบียน ใบสั่งยาเกี่ยวกับคนไข้เป็นภาษาจีนทั้งหมดด้วย
 3. นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้แตกฉานเรื่องภาษาจีนในช่วงระดับคลินิกซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มมากกว่าในหลักสูตรทั่วไป
 4. ผลการประเมินขั้นตอนที่1และ 2 ของแพทยสภาสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิสมัครสอบทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์
 5. ดังนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องประเมินตนเองให้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจ เพราะการเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อน ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับแพทย์ทุกคนทั้งที่จบในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

คำเตือน เรื่องการฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิกที่โรงพยาบาลในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ คลิก!! เพื่ออ่าน

ตามที่แพทยสภาได้มีมติรับรองปริญญาในวิชาแพทยศาสตร์ ของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ และรับรองโรงพยาบาลร่วมสอนในระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในประเทศที่ศึกษา เนื่องจากการศึกษาในระดับคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษาด้วย แล้วนั้น

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับรองปริญญาในวิชาแพทยศาสตร์ที่แพทยสภาได้ออกหนังสือรับรองปริญญาในวิชาแพทยศาสตร์ให้แล้ว

ทั้งนี้ หากแพทยสภาพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามโดยกลับมาฝึกปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ แพทยสภาจะไม่รับรองการฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิกของท่าน และจะไม่สามารถนำผลการฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิกในประเทศไทยหรือต่างประเทศไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองปริญญา

ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองปริญญาของสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศเป็นรายบุคคล สำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อให้มีสิทธิสมัครเป็นแพทย์ฝึกหัด และสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย(*กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน)

 1. ให้ท่านอ่านคำแนะนำ
 2. ขั้นตอนการยื่นเรื่อง
  1. รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นเรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. เขียนคำร้องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครเข้าเรียนแพทย์ (Transcript ที่มี GPA)
   • หลักฐานการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองหลักสูตร
  • ผู้ยื่นเรื่องอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือก่อนเข้าเรียน - 15,000 บาท
  • ผู้ยื่นเรื่องอยู่ชั้นปีที่ 2 - 30,000 บาท
  • ผู้ยื่นเรื่องอยู่ชั้นปีที่ 3 – สำเร็จการศึกษาแล้ว 50,000 บาท
  • ค่าคำขอ 100 บาท
  ประกาศค่าธรรมเนียม พ.ศ.2566
 4. กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมได้ที่

  บัญชี แพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่บัญชี 340 2 01174 4

  และส่งคำร้องพร้อมหลักฐานและสำเนาการโอนเงิน มาที่

  คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
  ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 02-590-1883, 086-0811208 e-mail: edu@tmc.or.th

ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ที่ท่านไปศึกษายังไม่ได้รับการรับรอง แพทยสภามีขั้นตอนดำเนินการพิจารณา ดังนี้

 1. ส่งจดหมายถึง Dean พร้อมแนบแบบฟอร์ม Information sheet of Foreign Medical School V.2023 ให้สถาบันกรอก
 2. Dean ตอบจดหมายกลับมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม Information sheet of Foreign Medical School ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (ใช้เวลาประมาณ 2-5 เดือน)
 3. แพทยสภาส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีการประชุม 3 เดือน/ครั้ง เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการแพทยสภา มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
 4. ในกรณีที่มีผู้มายื่นเรื่องให้รับรองปริญญาของสถาบันผลิตแพทย์ และสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ส่งจดหมายถึง Dean เพื่อขอข้อมูลของหลักสูตรและสถาบันแล้ว แต่หากสถาบันไม่ส่งข้อมูลกลับมาภายใน 1 ปี จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณาเรื่องที่ยื่นไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
 5. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ มีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภามีหนังสือแจ้งไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณารับรองปริญญาของสถาบันที่ยื่นเรื่องไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
 6. เมื่อแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้นๆ และนักศึกษาได้เข้าศึกษาแล้ว หากมีการย้ายสถาบันการศึกษาในภายหลัง จะต้องมาติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินเรื่องขอย้ายสถาบันการศึกษาด้วย (มีค่าธรรมเนียม)
 7. ในกรณีที่เข้าศึกษาภายหลังจากสถาบันหมดอายุการรับรอง แพทยสภาจะดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการรับรองใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการรับรองย้อนหลังตั้งแต่วันเข้ารับการศึกษา

การขอใบแทน หนังสือรับรองปริญญาเป็นรายบุคคลของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ

ขั้นตอนดำเนินการ

ยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองปริญญาเป็นรายบุคคลของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

 1. ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ฉบับ
 2. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดทำใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์
 3. ติดต่อรับใบแทน ที่แพทยสภา หรือ ให้จัดส่งตามที่แจ้งความจำนงไว้

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้

 1. คำขอใบแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. สำเนาการโอนเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 มาที่ คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
  สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-590-1883, 086-0811208

การขอย้ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ยื่นคำขอย้ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ต่างประเทศ เพื่อให้แพทยสภาออกหนังสือรับรองเป็นรายบุคคลให้ใหม่แทนฉบับเดิม ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 • หลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นเรื่อง ดังนี้
  1. เอกสารการรับรองหลักสูตรและสถาบันที่แพทยสภาออกให้ครั้งแรก
  2. เอกสารการรับเข้าศึกษาของสถาบันแห่งใหม่
  3. สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าธรรมเนียม
  1. ย้ายไปในสถาบันที่แพทยสภารับรองในประเทศเดียวกัน 2,500 บาท
  2. ย้ายไปในสถาบันที่แพทยสภารับรองในประเทศอื่น 20,000 บาท
 • สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดทำใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์
 • ติดต่อรับใบแทน ที่แพทยสภา หรือ ให้จัดส่งตามที่แจ้งความจำนงไว้

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้

 • คำขอย้ายสถาบัน    ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำเนาการโอนเงิน เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 มาที่ คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-590-1883, 086-0811208

รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง   Download

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: มิถุนายน 2567

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โทรฯ 02-590-1883, 086-081-1208 e-mail : edu@tmc.or.th


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต