ข้อบังคับแพทยสภา


(ฝ่ายจริยธรรม)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๘
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการตายของบุคคล
 6. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ.๒๕๕๒
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
 9. (ประกอบข้อบังคับยุติการจั้งครรภ์) แบบฟอร์มรายงานการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
 10. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ [last update : 08-03-2560]
 11. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐ [last update : 08-03-2560]

(ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๔๗
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๔๘
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๒
 6. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เข้าศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ สำหรับแพทย์ชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑

(ฝ่ายทะเบียน)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๙

(ฝ่ายบริหาร)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยตราแพทยสภา พ.ศ.๒๕๒๖
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการแพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๗
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง)

 1. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ.2562 ลงราชกิจจานุเบกษา 20 มกราคม 2563
 2. ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ ๒๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

(หน่วยงานขึ้นตรงต่อแพทยสภา)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ศรว.)
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศรว.)
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ (สจพ.)
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ราชวิทยาลัยขึ้นตรงต่อแพทยสภา) ข้อบังคับราชวิทยาลัย...๑๕ แห่ง เรียง พ.ศ.

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
 6. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US