ข้อบังคับแพทยสภา


(ฝ่ายจริยธรรม)

 1. ประกาศแพทยสภา ที่ 54/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์
 2. ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 3. ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 4. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๔
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2563
 6. แก้คำผิดวิธีพิจารณาจริยธรรม พ.ศ. 2563
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2563
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ. 2563
 9. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2562
 10. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 11. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2560
 12. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ [last update : 08-03-2560]
 13. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐ [last update : 08-03-2560]
 14. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
 15. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
 16. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๒
 17. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ.๒๕๕๒
 18. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 19. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการตายของบุคคล
 20. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
 21. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการรักษาเพื่อเปลี่ยนเพศ พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)
 22. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2565
 23. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับผู้ดาเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2565
 24. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565
 25. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2565
 26. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ และการปลูกถ่ายเชลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค พ.ศ. ๒๕๖๖
 27. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

(ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563 (5 มีนาคม 2564)
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๔๗
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๔๘
 6. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๒
 9. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เข้าศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
 10. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ สำหรับแพทย์ชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑
 12. ประกาศแพทยสภา เรื่องแนวทางการให้ยาสงบประสาท (Sedative Drug) ของแพทย์ในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย
 13. ประกาศแพทยสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ให้บริการเวชศาสตร์จีโนม พ.ศ. ๒๕๖๕
 14. ประกาศแพทยสภา ที่ ๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการเวชศาสตร์จีโนมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ฝ่ายทะเบียน)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และ การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฝ่ายบริหาร)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยตราแพทยสภา พ.ศ.๒๕๒๖
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการแพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๗
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง)

 1. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาโดยสมาชิก พ.ศ.2562 ลงราชกิจจานุเบกษา 20 มกราคม 2563
 2. ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ ๒๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

(หน่วยงานขึ้นตรงต่อแพทยสภา)

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ศรว.)
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศรว.)
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ (สจพ.)
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕

(ราชวิทยาลัยขึ้นตรงต่อแพทยสภา) ข้อบังคับราชวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546
 2. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557
 3. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560
 4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 5. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535
 6. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
 7. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2539
 8. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2562
 9. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2538
 10. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2549
 11. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 12. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560
 13. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
 14. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549
 15. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ( มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

(วิทยาลัยขึ้นตรงต่อแพทยสภา) ข้อบังคับวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต