ระเบียบ / ประกาศต่างๆ


ประกาศแพทยสภา
ที่ 19/2542
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


เพื่อให้การให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถคุ้มครองผู้รับบริการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภามีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2542 วันที่ 13 พฤษภาคม 2542 ให้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ดังนี้

ข้อ 1 การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หมายความถึง การรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการกรองของเสียหรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่วยผ่านเข้าไปในท่อฝอย ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในตัวกรองเลือด (dialyser) เพื่อให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอยออกไปในน้ำยาที่หล่ออยู่รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด

ข้อ 2 ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันในหน่วยงานที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะต้องรับผิดชอบหรือจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการดังกล่าว

ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของหน่วยงานไต จะต้อง
ได้รับหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหน่วยงานใด ซึ่งให้บริการก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศนี้ใช้บังคับ

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ขอหนังสือ
รับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อ 3 หรือเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้และรายงานผลการดำเนินการต่อแพทยสภาเป็นประจำ
ปีละครั้ง
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
(นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)
นายกแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US