โรงเรียนแพทย์ในประเทศที่แพทยสภารับรอง ทั้งหมด 28 แห่ง


โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของรัฐบาล 24 แห่ง

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University)
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Faculty of Medicine, Chiang Mai University)
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University)
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Medicine, Khon Kaen University)
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao College of Medicine)
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University)
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
 9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Medicine, Thammasat University)
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 10. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University)
 11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Faculty of Medicine, Naresuan University)
 12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Faculty of Medicine, Mahasarakham University)
 13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Institute of Medicine, Suranaree University of Technology)
 14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University)
 15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Faculty of Medicine, Burapha University)
 16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (School of Medicine, Walailak University)
 17. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University)
 18. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Medicine, University of Phayao)
 19. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (School of Medicine, Mae Fah Luang University)
 20. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 21. *วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี) (Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy)
 22. *คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2566) (Faculty of Medicine Praboromarajchanok Institute)
 23. *คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (Faculty of Medicine, Kasetsart University)
 24. *วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University)
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของเอกชน 4 แห่ง

 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (College of Medicine, Rangsit University)
 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (Faculty of Medicine, Siam University)
 3. *คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) (Faculty of Medicine, Bangkokthonburi University)
 4. *คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) (Faculty of Medicine, Western University)

หมายเหตุ *หมายถึง โรงเรียนแพทย์ที่ก่อตั้งใหม่


ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) ตามมาตรฐานสากล WFME

ได้ที่ เว็บไซด์ http://www.imeac.org/134-2/


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต