ระเบียบ / ประกาศต่างๆ


ประกาศแพทยสภาที่ 1/2531
เรื่อง "การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส (Contact Lens)"

ด้วยปรากฏว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้เลนส์สัมผัสปรับสายตา ต้องประสบปัญหาเลนส์สัมผัสที่ไม่เหมาะสมกับสายตา>ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ ตลอดจนต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนเลนส์สัมผัสให้เหมาะสมทั้งนี้มีผลเนื่องจากการปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส โดยบุคคลผู้มิใช่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ประกอบกับผู้ใช้เลนส์สัมผัสปรับสายตา บางรายมิได้รับทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดอาการระคายเคืองนัยน์ตา ตาอักเสบ และเกิดอันตรายร้ายแรงต่อนัยน์ตาได้

แพทยสภามีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 21(1)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา จึงประกาศว่า

1. การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามความหมายของคำว่า 'วิชาชีพเวชกรรม' ซึ่งบัญญัติโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

2.บุคคลที่ทำการปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัสให้แก่บุคคลใดโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525และอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.แพทยสภาขอแนะนำประชาชนผู้ประสงค์จะปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส ได้โปรดคำนึงถึงความปลอดภัย และความสิ้นเปลืองโดยควรไปรับการปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์)

ทั้งนี้ แพทยสภาได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบการปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส
โดยบุคคลผู้มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์ด้วยแล้ว)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2531

นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์
นายกแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US