คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง
สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need
ของกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข


 1. เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา
 2. กรณีที่ท่านต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอ Statement of Need ที่กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ให้ท่านนำหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา มาที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อขอรับคำขอหนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need ได้ที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร. 08 9693 7909 เพื่อขอหนังสือรับรองดังกล่าว และนำไปติดต่อที่กองการระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
 3. โปรดโทรแจ้ง วัน เวลา ที่จะติดต่อขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้เมื่อท่านยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ แล้ว รอรับหนังสือรับรองฯ ได้เลย

  หรือ

  ดาวน์โหลดจาก www.tmc.or.th ไปที่ฝึกอบรมและสอบ ไปที่คำชี้แจงสำหรับการขอหนังสือรับรอง สาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need ไปที่ดาวน์โหลดคำขอหนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need พิมพ์รายละเอียดในคำขอฯ พร้อมสแกนคำขอฯ และหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ส่งถึงคุณศศิพร ภาสบุตร ที่อีเมล์ doodee1964@hotmail.com เพื่อดำเนินการ

  โปรดแจ้ง วัน เวลา ที่จะติดต่อขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวล่วงหน้าด้วย

 4. เสียค่าธรรมเนียมคำขอฉบับละ 100 บาท หนังสือรับรองฯ ฉบับละ 1,000 บาท
 5. กรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองให้โอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 ส่งคำขอหนังสือรับรองฯ ที่ดาวน์โหลดจาก website www.tmc.or.th ถึงคุณศศิพร ภาสบุตร ตามข้อ 2 โดยแจ้งที่อยู่ที่จะส่งเอกสารกลับไปให้ชัดเจน สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ EMS เพิ่มเติมฉบับละ 100 บาท

ข้อแนะนำการกรอกรายละเอียด
คำขอหนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมสำหรับประกอบการขอ Statement of Need

หมายเลข ๑ ให้ใส่ชื่อ – สกุล ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม

หมายเลข ๒ ให้ใส่เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม

หมายเลข ๓ ให้ใส่วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกใบอนุญาตฯ ของแพทย์ที่เข้าฝึกอบรม

หมายเลข ๔ ให้ใส่ชื่อสาขาที่แพทย์ขออนุมัติเข้าฝึกอบรมเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดจากหนังสือที่แพทย์ขออนุมัติเข้าฝึกอบรม หรือหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรม จากสถาบันการศึกษา

หมายเลข ๕ หากขอรับด้วยตนเองไม่ต้องกรอกรายละเอียด

หมายเลข ๖ กรณีเป็นผู้ทำการ แทน ให้ใส่ชื่อ – สกุลของผู้ทำการ แทนใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US