โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2563
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2551)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดโครงการ ดาวน์โหลดโครงการ


รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลด


หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานปี พ.ศ.2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US