ประกาศจากแพทยสภา

16 มีนาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒


14 มีนาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566


22 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕


20 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แนวทางการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร ๑ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖


2 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


21 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566


30 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


28 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565


1 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายทะเบียน

คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 14 มี.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมละสอบฯ...  Read more

Card image cap

: 14 มี.ค. 66

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023): Emergency Medicine Diversity: Gath...  Read more

Card image cap

: 13 มี.ค. 66

พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านหัตถการการตรวจคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน...  Read more

Card image cap

: 09 มี.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค...  Read more

Card image cap

: 09 มี.ค. 66

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อ Updated Influenza and COVID-19 of the Year 2023...  Read more

Card image cap

: 03 มี.ค. 66

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนแพทย์จากทุกสังกัด ร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25xx ผ่านเว็บไซต์...  Read more

Card image cap

: 21 ก.พ. 66

ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)...  Read more

Card image cap

: 16 ก.พ. 66

แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 4 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills...  Read more

Card image cap

: 08 ก.พ. 66

การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย...  Read more

Card image cap

: 03 ก.พ. 66

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์ (Care Angel Progr...  Read more

Card image cap

: 02 ก.พ. 66

แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568  Read more

Card image cap

: 26 ม.ค. 66

แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

55 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US