ประกาศจากแพทยสภา

17 มิถุนายน 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 10 / 2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1


17 มิถุนายน 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 11/2567 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2


20 พฤษภาคม 67    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 ที่ 2/2567 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา


13 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 26/2567 เรื่อง ขอบเขตของแพทยสภาในการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย


9 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567


7 พฤษภาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2567


22 เมษายน 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 32/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567


27 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 27/2567 เรื่อง การดำเนินการของนักศึกษาแพทย์ขาวไทยและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย


27 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ 28/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗


15 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2


8 มีนาคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2567


16 มกราคม 67    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 1/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 20 มิ.ย. 67

ประชุมปรึกษาหารือแพทยสภากับอย.  Read more

Card image cap

: 20 มิ.ย. 67

รับมอบยานพาหนะ  Read more

Card image cap

: 18 มิ.ย. 67

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางด้านนิติเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำโรงพยาบาลและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2567...  Read more

Card image cap

: 13 มิ.ย. 67

(โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2568 – 2570 จำนวน 34 ท่าน...  Read more

Card image cap

: 13 มิ.ย. 67

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย...  Read more

Card image cap

: 09 มิ.ย. 67

แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณ...  Read more

Card image cap

: 09 มิ.ย. 67

รายงานความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนวิจัย  Read more

Card image cap

: 07 มิ.ย. 67

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 และเสนอผลงานวิจัย...  Read more

Card image cap

: 05 มิ.ย. 67

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 04 มิ.ย. 67

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567...  Read more

Card image cap

: 03 มิ.ย. 67

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี...  Read more

Card image cap

: 29 พ.ค. 67

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง) ข้อเสนอแนะในการปร...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

56 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

 

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต