ข่าวประชาสัมพันธ์


Card image cap
: 07 ธ.ค. 61

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ"...  Read more

Card image cap
: 07 ธ.ค. 61

ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงความจำนง...  Read more

Card image cap
: 06 ธ.ค. 61

คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดส่งเอกสาร และบัตรเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562–2564 ไปให้ท่าน...  Read more

Card image cap
: 04 ธ.ค. 61

การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาใน...  Read more

Card image cap
: 04 ธ.ค. 61

โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย  Read more

Card image cap
: 27 พ.ย 61

แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันสถาปณากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561...  Read more

Card image cap
: 20 พ.ย 61

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐาน...  Read more

Card image cap
: 12 พ.ย 61

" แพทย์ซี่งติดต่อไม่ได้ทางไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลของแพทยสภา " แพทยสภา ขอความร่วมมือจากเพื่อนแพทย์...  Read more

Card image cap
: 06 พ.ย 61

ประกาศสำนักงานเลขธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิ...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์


: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US