ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย - 30 พ.ย 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย : :
อ่านต่อ >>
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบ 1 : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 2." : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปี 58 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจำปี พ.ศ. 2559
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558: :
คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ   และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>

08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 58 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : :
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านองคมนตรี ตามด้วยเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 จำนวน 10 หัวข้อเรื่องน่าสนใจ... อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 58 แพทยสภาเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการประสานงานด้านการแพทย์ของอาเซียน ครั้งที่ 16" ณ ประเทศสิงคโปร์ : :
16th AJCCM (The 16th Meeting of the ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners)... อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข : :
อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 58 คณะกรรมการแพทยสภาวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน : :
อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 58 ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
 
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 58 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : :
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านองคมนตรี ตามด้วยเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 จำนวน 10 หัวข้อเรื่องน่าสนใจ... อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข : :
อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 58 คณะกรรมการแพทยสภาวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน : :
อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 58 ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 : :
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ พยงค์-สง่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 58 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : :
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านองคมนตรี ตามด้วยเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 จำนวน 10 หัวข้อเรื่องน่าสนใจ... อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 58 แพทยสภาเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการประสานงานด้านการแพทย์ของอาเซียน ครั้งที่ 16" ณ ประเทศสิงคโปร์ : :
16th AJCCM (The 16th Meeting of the ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners)... อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 : :
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ พยงค์-สง่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 58 แผนผังโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 : :
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี : :
(ซึ่งตรงกับวันออก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2511 และมีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2511)... อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ : :
อ่านต่อ >>
08 ต.ค. 58 ภาพงานทำบุญวันสถาปนา แพทยสภา47 ปี 8 ตุลาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 58 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47 ปี แพทยสภา ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : :
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านองคมนตรี ตามด้วยเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3 จำนวน 10 หัวข้อเรื่องน่าสนใจ... อ่านต่อ >>
28 ก.ย. 58 แพทยสภาเข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการประสานงานด้านการแพทย์ของอาเซียน ครั้งที่ 16" ณ ประเทศสิงคโปร์ : :
16th AJCCM (The 16th Meeting of the ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners)... อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 ฤกษ์ดี วันมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 58 นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการบริหารแพทยสภา/ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ กระทรวงสาธารณสุข : :
อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 58 คณะกรรมการแพทยสภาวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน : :
อ่านต่อ >>
21 ก.ย. 58 ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>Slideshow image
 
Visits : 1,111,650

*Remark : Start Date : 1 Nov 2013 to 09 Oct 2015

ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
08 ก.ย. 58 คู่มือการใช้ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนต่างด้าว : :
Manual Using Four Languages Thai-English-Myanmar-Cambodian For Health Personnel in Providing Services to Foreigners โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
10 ก.ย. 58  จรรยาบรรณนักวิจัย : :
ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58  แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58  แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนาย... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

21 ก.ย. 58 ประมวลภาพกิจกรรมแพทยสภาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก จ.กาฬสินธ์ุ : :
อ่านต่อ >>
16 ก.ย. 58 แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขและภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมกันประกาศสิทธิของผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่ : :
อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต