ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 18
ประจำวันที่ 15 ธ.ค. - 14 ม.ค. 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบ 1 : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 2." : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปี 58 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด
ประจำปีการศึกษา 2558
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558: :
คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ   และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>

26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 58 คณะแพทยศาสตร์โปแลนด์ศึกษาดูงานระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพไทย : :
อ่านต่อ >>
18 มี.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าว กรณี ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข : :
-... อ่านต่อ >>
09 มี.ค. 58 แสดงความยินดีกรรมการแพทยสภาใหม่ : :
-... อ่านต่อ >>
09 มี.ค. 58 ครั้งแรกในรอบ 46 ปี แพทยสภาระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปฏิรูปแพทยสภา : :
-... อ่านต่อ >>
 
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
07 ก.พ. 58 เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook : :
อ่านต่อ >>
26 ม.ค. 58 การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา 2558 – 2560 : :
อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 : :
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่ 4/2558 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560... อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
: :

อ่านต่อ >>
09 ม.ค. 58 คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มาเยี่ยมแพทยสภาและศึกษาดูงานการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ต่างประเทศ : :
-... อ่านต่อ >>
03 ธ.ค. 57 46 ปี แพทยสภา : :
อ่านต่อ >>
01 ธ.ค. 57  พิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสารคดีเรื่องเล่า “หมอในดวงใจ” : :
อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
07 ก.พ. 58 เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook : :
อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
: :

อ่านต่อ >>
26 ม.ค. 58 การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา 2558 – 2560 : :
อ่านต่อ >>Slideshow image
 
ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 : :
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่ 4/2558 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560... อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 58 เวชปฏิบัติที่ดีสำหรบแพทย์ : :
-... อ่านต่อ >>
07 ม.ค. 58 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557 : :
อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58  คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58  แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
07 ม.ค. 58  แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีพ.ศ. 2557 : :
อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 57  สุขกายสุขใจ กับแพทยสภา ตอนพิเศษ รู้จักและเข้าใจอีโบล่า โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา : :
-... อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 54  สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา : :
สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา 2555... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

21 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่ : :
อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
19 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับคุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) : :
อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 56 สวัสดีปีใหม่ไทย ขอคนไทยสุขภาพดี : :
อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 55 ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค : :
ทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติหรือยอมรับกันได้ที่ไปกำหนดให้ “ผู้ป่วย”กลายเป็น “ผู้บริโภค”ได้... อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต