ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ประจำวันที่ 1 มิ.ย - 31 ส.ค 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย : :
อ่านต่อ >>
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบ 1 : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 2." : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปี 58 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจำปี พ.ศ. 2559
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558: :
คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ   และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>

02 ก.ย. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 58 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก... : :
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)... อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7 : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ : :
แถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ เพื่อชิงโล่พระราช-ทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
06 ส.ค. 58 แถลงข่าว คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
 
02 ก.ย. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 58 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก... : :
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)... อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7 : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ : :
แถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ เพื่อชิงโล่พระราช-ทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
06 ส.ค. 58 แถลงข่าว คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
02 ก.ย. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 58 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก... : :
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)... อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7 : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ : :
แถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ เพื่อชิงโล่พระราช-ทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
17 ก.ค. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ >>
09 ก.ค. 58 แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 : :
อ่านต่อ >>
09 มิ.ย. 58 แพทยสภา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล : :
อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
02 ก.ย. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 58 แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58 แพทยสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสารคดี เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก... : :
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)... อ่านต่อ >>
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภาออกเยี่ยมเยียนสมาชิกและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแจกรถเข็นคนพิการให้ผู้ป่วยในเขตพื้นที่สุขภาพ7 : :
อ่านต่อ >>
19 ส.ค. 58 แพทยสภา จะจัดแถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ : :
แถลงข่าว “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์ เพื่อชิงโล่พระราช-ทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >>
06 ส.ค. 58 แถลงข่าว คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>Slideshow image
 ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
23 ส.ค. 58 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ : :
อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 : :
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่ 4/2558 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560... อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 58  แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3(ปธพ.3) ผนึกกำลัง จัด“โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3” : :
อ่านต่อ >>
24 ส.ค. 58  แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
04 ส.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” : :
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58  แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนาย... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

24 ส.ค. 58 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี “เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …” : :
อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่ : :
อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
19 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับคุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) : :
อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 56 สวัสดีปีใหม่ไทย ขอคนไทยสุขภาพดี : :
อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต