ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ประจำวันที่ 1 มิ.ย - 31 ส.ค 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม ๒๕๕๙ : :
อ่านต่อ >>
การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติในประเทศไทย : :
อ่านต่อ >>
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558 รอบ 1 : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 2." : :
อ่านต่อ >>
ประกาศรับสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปี 58 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจำปี พ.ศ. 2559
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2558: :
คำขอทำใบแทน ประกาศนียบัตรฯ ,การขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการฯ ,คำขอแปลประกาศนียบัตรฯ และสำเนาเป็นภาษาอังกฤษ   และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>

29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2558-2561 : :
ประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 2/2558 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2558-2561... อ่านต่อ >>
09 ก.ค. 58 แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 : :
อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58 แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและเห็นควรให้แจ้... อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
29 เม.ย. 58 ชื่นใจ! แพทยสภาระดมหมออาสาช่วยเนปาล ลงชื่อกว่า 600 คนแล้ว : :
อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
07 ก.พ. 58 เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook : :
อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 : :
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่ 4/2558 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560... อ่านต่อ >>
 
29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2558-2561 : :
ประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 2/2558 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2558-2561... อ่านต่อ >>
09 ก.ค. 58 แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 : :
อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58 แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและเห็นควรให้แจ้... อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
07 ก.พ. 58 เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook : :
อ่านต่อ >>
26 ม.ค. 58 การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา 2558 – 2560 : :
อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ >>
09 ก.ค. 58 แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 : :
อ่านต่อ >>
09 มิ.ย. 58 แพทยสภา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล : :
อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
28 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
: :

อ่านต่อ >>
09 ม.ค. 58 คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มาเยี่ยมแพทยสภาและศึกษาดูงานการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ต่างประเทศ : :
-... อ่านต่อ >>
03 ธ.ค. 57 46 ปี แพทยสภา : :
อ่านต่อ >>
01 ธ.ค. 57  พิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสารคดีเรื่องเล่า “หมอในดวงใจ” : :
อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 57 เริ่มแล้ว“มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ๒๕๕๗ (Thailand Medical Expo 2014)” : :
อ่านต่อ >>
26 พ.ย. 57 แพทยสภา มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 2557 : :
อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58 แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
26 ก.ค. 58 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 : :
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2558-2561 : :
ประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 2/2558 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2558-2561... อ่านต่อ >>
09 ก.ค. 58 แพทยสภาแสดงความยินดีกับพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2558 : :
อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58 แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนาย... อ่านต่อ >>
10 มิ.ย. 58 แพทยสภาสัญจร จังหวัดระนอง 27 – 29 พฤษภาคม 2558 : :
อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
26 เม.ย. 58 ลงทะเบียน "แพทย์อาสาแพทยสภา" สำหรับแพทย์ที่ประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล : :
อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
07 ก.พ. 58 เรียนสมาชิกทุกท่าน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับแพทยสภาผ่าน Facebook : :
อ่านต่อ >>Slideshow image
 ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
12 พ.ค. 58 หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58 คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
21 ม.ค. 58 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560 : :
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่ 4/2558 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560... อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
14 ม.ค. 58 เวชปฏิบัติที่ดีสำหรบแพทย์ : :
-... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 58  แพทยสภาแถลงข่าวกรณี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ : :
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ... อ่านต่อ >>
23 มิ.ย. 58  แพทยสภาเตือนแพทย์ฉีดโบท๊อกปลอมมีโทษถึงพักใช้ใบอนุญาตฯ : :
ตามที่ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการจับกุมผู้จำหน่าย Botulinum Toxin ปลอมนั้น นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวย และการโฆษณาของแพทยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนาย... อ่านต่อ >>
12 พ.ค. 58  หนังสือโครงสร้างแพทยสภา 2558-2560 : :
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้าง ภารกิจ กรรมการแพทยสภา และกฎหมายที่ควรทราบ... อ่านต่อ >>
19 ก.พ. 58  คำแนะนำภาษีคณะบุคคลใหม่ 2558 จากแพทยสภา : :
อนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้เรียนเชิญคุณอัควิทย์ เจริญพานิช นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมสรรพากรมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี ของคณะบุคคลและของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58  แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

21 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดี ศิริราชฯ คนใหม่ : :
อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 58 แนวทางภาษีคณะบุคคล 2557 : :
คำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล... อ่านต่อ >>
19 ม.ค. 58 ขอแสดงความยินดีกับคุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) : :
อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 56 สวัสดีปีใหม่ไทย ขอคนไทยสุขภาพดี : :
อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 55 ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค : :
ทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติหรือยอมรับกันได้ที่ไปกำหนดให้ “ผู้ป่วย”กลายเป็น “ผู้บริโภค”ได้... อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต