ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 15
ประจำวันที่ 15 ก.ย. - 14 ต.ค. 57
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
ข่าวเด่น
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1 : :
อ่านต่อ >>
การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด
ประจำปีการศึกษา 2558
: :

อ่านต่อ >>
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2557: :
คำขอทำใบแทนฯประกาศนียบัตรฯ คำขอแปลประกาศนียบัตรฯเป็นภาษาอังกฤษ  และ  การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ]
อ่านต่อ >>
เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาสามารถขอรายชื่อและที่อยู่สมาชิกแพทยสภาเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น โดยทำหนังสือถึงเลขาธิการพส. ได้ตั้งแต่บัดนี้
สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น : :

อ่านต่อ >>
09 ธ.ค. 57 แพทยสภาแถลงข่าว กรณี ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายฯ พ.ศ. ... : :
อ่านต่อ >>
03 ธ.ค. 57 46 ปี แพทยสภา : :
-... อ่านต่อ >>
01 ธ.ค. 57  พิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสารคดีเรื่องเล่า “หมอในดวงใจ” : :
-... อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 57 แนะแนวการศึกษาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ : :
-... อ่านต่อ >>
27 พ.ย. 57 เริ่มแล้ว“มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ๒๕๕๗ (Thailand Medical Expo 2014)” : :
-... อ่านต่อ >>
 
24 พ.ย. 57 แถลงการณ์แพทยสภา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกท่านทราบ : :
ตามที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้กล่าวความเท็จเป็นเอกสาร และในสังคมออนไลน์ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองว่า...... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 57 ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2558 - 2560 ที่ 41/2557 : :
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา... อ่านต่อ >>
25 ก.ค. 57 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษา : :
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา... อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : :
"ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่2... อ่านต่อ >>
24 ก.ย. 56 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ระลึกถึงพระบิดาวงการแพทย์ไทย : :
แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ระลึกถึงพระบิดาวงการแพทย์ไทย วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.00น. ณ ศิริราชพยาบาล ... อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : :
"ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่2... อ่านต่อ >>
13 พ.ย. 55 พิธีลงนามในคำประกาศ “จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย” : :
(Thai Medical Student’s Code of Conduct) ฉบับแรกของประเทศไทย... อ่านต่อ >>
09 พ.ย. 55 มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ๒๕๕๕ Thailand Medical Expo 2012 : :
แพทยสภาสร้างสัมพันธ์ นำความรู้สู่ประชาชน... อ่านต่อ >>
16 ต.ค. 55 มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ๒๕๕๕ : :
Thailand Medical Expo 2012 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.55... อ่านต่อ >>
04 ต.ค. 55 แพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 : :
-... อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 57 ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2558 - 2560 ที่ 41/2557 : :
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา... อ่านต่อ >>
25 ก.ค. 57 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษา : :
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา... อ่านต่อ >>
17 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : :
"ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่2... อ่านต่อ >>
12 พ.ย. 56 แพทยสภา : องค์กรวิชาชีพที่ใช้อำนาจทางปกครองแทนรัฐ : :
อ่านต่อ >>
09 พ.ค. 56 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำคณะแพทยและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังกลาเทศ มาศึกษาดูงาน : :
อ่านต่อ >>Slideshow image
 
ข้อมูลที่ควรทราบ
บทความเผยแพร่
ข่าวจากสื่อมวลชน
 
24 พ.ย. 57 แถลงการณ์แพทยสภา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกท่านทราบ : :
ตามที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้กล่าวความเท็จเป็นเอกสาร และในสังคมออนไลน์ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองว่า...... อ่านต่อ >>
17 ก.พ. 55 พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค : :
อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 54 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอปัญหา และผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องให้มีการจ่ายงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นธรรม : :
อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 50 คู่มือระบบบริหารงานการจัดการแพทย์ประจำบ้าน : :
เอกสารคู่มือรายละเอียดการใช้โปรแกรมการบริหารงานจัดการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทยสภา ผ่านระบบโปรแกรม network online ..... อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 54  สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา : :
สารปีใหม่จากนายกแพทยสภา 2555... อ่านต่อ >>
30 ส.ค. 51  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ : :
พระราชบัญญัติใหม่ล่าสุดที่ลงในพระราชกิจจานุเบกษา โดย สนช. วันที่ 25 กพ.2551 ที่น่าต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งคือ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ การให้บริการทางการแพทย์จะรวมอยู่ในนี้หรือไม่..... อ่านต่อ >>
05 ก.พ. 51  ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พศ.. : :
ร่างพรบ.นี้อยู่ในชั้น ครม. รายละเอียดอ่านได้ในเรื่อง....... อ่านต่อ >>
แนวทางการบันทึกเวชระเบียน 

     การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง... : : อ่านต่อ>>

11 เม.ย. 56 สวัสดีปีใหม่ไทย ขอคนไทยสุขภาพดี : :
อ่านต่อ >>
22 มี.ค. 55 ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค : :
ทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติหรือยอมรับกันได้ที่ไปกำหนดให้ “ผู้ป่วย”กลายเป็น “ผู้บริโภค”ได้... อ่านต่อ >>
13 มี.ค. 55 นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ฝากมาเป็นข้อคิดให้แพทย์ทุกท่านได้อ่านค่ะ : :
วงการแพทย์เสื่อมลงมาก “หมอเกษมให้เลิกทะเลาะกัน”... อ่านต่อ >>
31 ม.ค. 55 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ : :
อ่านต่อ >>
17 ต.ค. 54 แพทยสภา ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ รพ.บ้านหมี่ นำโดยเลขาธิการแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ จัดทีมแพทย์อาสาแพทยสภา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่จ. ลพบุรี : :
อ่านต่อ >>
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต