ฝ่ายทะเบียน


เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

Download : คำขอแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. สำเนาเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  2. ค่าคำขอ 100 บาท
  3. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท
  4. ค่ารับรองสำเนา ฉบับละ 100 บาท (ถ้าต้องการ)
  5. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ส่ง Fax คำขอ และใบโอนเงินมาที่เบอร์ 02-590-1883
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-4936242 E-mail:nok.tmc@gmail.com