ฝ่ายทะเบียน


เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

 1. Download : คำขอแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ
 2. สำเนาเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 3. ค่าคำขอ 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียม
  • แปลใบอนุญาต, หนังสืออนุมัติฯ, วุฒิบัตรฯ ฉบับละ 500 บาท
  • หนังสือรับรอง Good Standing ฉบับละ 1,000 บาท
  • ค่ารับรองสำเนา ฉบับละ 200 บาท (ถ้าต้องการ)
  • ค่าคำขอ 100 บาท (ต่อครั้ง)
 5. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4


ส่งคำขอ และใบโอนเงินมาที่
E-mail: rgtmc.th@gmail.com หรือ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-493-6242


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US