ฝ่ายทะเบียน


กรณีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสูญหาย ให้ใช้ คำขอใบแทนเพื่อแก้ไข

Download : คำขอใบแทน

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป (สำหรับติดใบอนุญาตฯ)
  3. ใบอนุญาตฯ / วุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ เดิม ฉบับจริง ถ้าสูญหาย ใช้ใบแจ้งความแทน
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล หรือทะเบียนสมรส
  5. ค่าคำขอ 100 บาท
  6. ค่าใบอนุญาตฯ 100 บาท / ใบวุฒิบัตร,หนังสืออนุมัติ 1000 บาท
  7. หลักฐานการชำระเงิน
  8. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 092-4936242, 02-590-1884