ฝ่ายทะเบียน


กรณีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสูญหาย ให้ใช้ คำขอใบแทนเพื่อแก้ไข

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. Download : คำขอใบแทน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4x5 เซนติเมตร) 3 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)
  4. ใบอนุญาตฯ / วุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ เดิม ฉบับจริง ถ้าสูญหาย ใช้ใบแจ้งความแทน
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล หรือทะเบียนสมรส
  6. ค่าคำขอ 100 บาท
  7. ค่าใบอนุญาตฯ 100 บาท / ใบวุฒิบัตร,หนังสืออนุมัติ 1000 บาท / ใบสมาชิก 500 บาท
  8. หลักฐานการชำระเงิน
  9. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 092-4936242, 02-590-1884


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US