ฝ่ายทะเบียน


กรณีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสูญหาย ให้ใช้ คำขอใบแทนเพื่อแก้ไข

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. Download : คำขอใบแทน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4x5 เซนติเมตร) 3 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)
  5. ใบอนุญาตฯ / วุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ เดิม ฉบับจริง
  6. หลักฐานการแจ้งความในกรณีที่สูญหาย
  7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล หรือทะเบียนสมรส
  8. ค่าคำขอ 100 บาท
  9. ค่าใบอนุญาตฯ 100 บาท /ใบสมาชิก, ใบวุฒิบัตร, หนังสืออนุมัติ 1,000 บาท
  10. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US