ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ

ราชวิทยาลัยแพทย์
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชมรม
ชมรมจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
ชมรมรังสีร่วมรักษา
ชมรมโรคหืด/มูลนิธิโรคหืด
ชมรมชาย-หญิงวัยทองแห่งประเทศไทย
ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด
มูลนิธิฯ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรคตับ
สมาคมการแพทย์ไทย
แพทยสมาคม
สมาคมกุมารแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมาคมประสาทวิทยา
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคหัวใจ
สมาคมโรคติดเชื้อ
สมาคมรูมาติสซั่ม
สมาคมเวชบำบัดวิกฤต
สมาคมโลหิตวิทยา
สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
สมาคมจิตแพทย์
สมาคมอุรเวชช์
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
สมาคมต่อมไร้ท่อ
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือด และรังสีร่วมรักษาไทย
สมาคมโรคเบาหวาน
สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
สมาคมแพทย์สตรี
  สมาคมโรคผิวหนังเด็ก
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย)
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อเสริมสวยแห่งประเทศไทย

 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต