ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ


ราชวิทยาลัยแพทย์

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สมาคมการแพทย์ไทย

แพทยสมาคม

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมแพทย์คลินิกไทย

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ชมรมแพทย์ไทย

ชมรมจิตแพทย์เด็กและ วัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

มูลนิธิแพทย์ไทย

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย

โรงเรียนแพทย์ในประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US