ฝ่ายทะเบียน


แพทย์จบใหม่

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

 1. Download : คำขอสมัครสมาชิกและคำขอขึ้นทะเบียนฯ
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4x5 เซนติเมตร) จำนวน 4 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน)
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง (ถ้ามี)
  กรณีแพทย์ต่างประเทศ และเป็นแพทย์ฝึกหัดในประเทศไทย ขอ ใบจบแพทย์ฝึกหัด ด้วย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับทำ Md card)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองแพทย์
 8. สำเนาการโอนเงิน 4,900 บาท

  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

  ที่อยู่จัดส่ง

  ฝ่ายทะเบียน แพทยสภา
  อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 092-4936242, 02-590-1884ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US