แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามหลักธรรมาภิบาล

: 01 ธ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปธพ. 5 และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและอนาคตวงการแพทย์ไทย”พร้อมรับผลงานวิจัย 10 เรื่องจากนักศึกษา ปธพ. 5 สถาบันพระปกเกล้า และ ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับวงการแพทย์ไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้กับคณะกรรมการแพทยสภาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาวงการแพทย์ว่า ให้ “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” เป็นที่มาของความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงตามหลักคิดที่ว่า แนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ในยุคต่อไปต้องเกิดขึ้นอย่างโปร่งใส บนพื้นฐานคุณธรรมการมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่งเกิดขึ้นพัฒนาและจัดการศึกษามาจนถึงรุ่นที่ 6 ในวันนี้โดยจะมีการเสนอผลงานวิจัยของรุ่นที่ 5 ที่ ได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้า

ในวาระพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จึงร่วมกับแพทยสภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของแพทย์ไทยทุกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ทางการแพทย์ (ปธพ.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (ปธพ.5) โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมใจจัดโครงการเฉลิม พระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่านใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธาน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว โครงการนี้เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐคือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกันมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรี

ไฮไลท์ที่สำคัญคือผลงานวิจัยการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทย ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.5) ได้คิดรวบรวมปัญหาและนำมาวิจัยจนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีและได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้จะนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้ง 10 หัวข้อวิจัย เพื่อเสนอแนวทางแก้ไชปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอแนะผ่านแพทยสภาไปยังรัฐบาลต่อไป

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เปิดเผยถึงผลงานวิจัยที่นำมาแถลงผลในครั้งนี้ว่าเป็นงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพระปกเกล้าแล้วจำนวน 10 หัวข้อเรื่อง ดังนี้

  1. การศึกษาเมืองต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
  2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการให้บริการทางคลินิกแก่ประชาชนไทยบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
  3. การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพโดยภาครัฐของผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดีหรือ Healthy aging มีอายุ 70 ปีขึ้นไปในพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
  4. การนำหุ่นยนต์มาใช้ทางการแพทย์ และความรับผิดทางกฎหมาย
  5. ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551ต่อบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข
  6. การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
  7. ทัศนคติของข้าราชการต่อธรรมาภิบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการให้บริการในปัจจุบันและทางเลือกของระบบการเบิกจ่ายในรูปแบบอื่น ๆ
  8. การประเมินสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับชุมชน
  9. โครงการวิจัย “โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์”
  10. การเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งมอบให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายพิเศษแพทยสภา ดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรม