รายชื่ออนุกรรมการชุดต่างๆ


คณะอนุกรรมการบริหาร
ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1.นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขาประธานอนุกรรมการ
2.นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์อนุกรรมการ
3.แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวรอนุกรรมการ
4.พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญอนุกรรมการ
5.นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์อนุกรรมการ
6.นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์อนุกรรมการ
7.นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์อนุกรรมการ
8.นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์อนุกรรมการ
9.นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์อนุกรรมการ และเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
1.นายพิศาล พิริยะสถิตที่ปรึกษา
2.พลตำรวจตรีชาญ วัฒนธรรมที่ปรึกษา
3.นายเจษฎา อนุจารีที่ปรึกษา
4.นายชนภัทร วินยวัฒน์ที่ปรึกษา
5.ร้อยตำรวจเอกจิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง ที่ปรึกษา
6.นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ที่ปรึกษา
7.นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษา
8.นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ที่ปรึกษา
9.นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
10.พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญที่ปรึกษา
11.นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุลที่ปรึกษา
12.นายแพทย์จรูญศักดิ์ นวลแจ่มที่ปรึกษา
13.ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยหรือผู้แทนที่ปรึกษา
14.ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยหรือผู้แทนที่ปรึกษา
15.ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยหรือผู้แทนที่ปรึกษา
16.ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยหรือผู้แทนที่ปรึกษา
17.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติประธานคณะอนุกรรมการ
18.พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุลอนุกรรมการ
19.นายแพทย์จิตตินัดต์ หะวานนท์อนุกรรมการ
20.แพทย์หญิงประสบ ศรีอึ้งถาวรอนุกรรมการ
21.นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์อนุกรรมการ
22.แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์อนุกรรมการ
23.นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่าอนุกรรมการ
24.นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์อนุกรรมการ
25.นายแพทย์วิสุทธิ์ ลัจฉเสวีอนุกรรมการ
26.นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์อนุกรรมการ
27.นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์อนุกรรมการ
28.นายศุภวัฒน์ โพธิ์ทองผู้ช่วยเลขานุการ
29.นายอนุสรณ์ เจือโร่งผู้ช่วยเลขานุการ
30.นางสาวจันทิมา สายสุวรรณนทีผู้ช่วยเลขานุการ
31.นางสาวภัทรนิษฐ์ อภิวิชญ์ชนนิภาผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
1.นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานอนุกรรมการ
2.นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองประธานอนุกรรมการ
3.นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ อนุกรรมการ
4.แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์  อนุกรรมการ
5.พลตรีหญิงแพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ อนุกรรมการ
6.นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม อนุกรรมการ
7.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค อนุกรรมการ
8.นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อนุกรรมการ
9.นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม อนุกรรมการ
10.แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ อนุกรรมการ
11.แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข อนุกรรมการ
12.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ
13.ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
14.ผู้แทนศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ อนุกรรมการ
15.แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อนุกรรมการและเลขานุการ
16.นางสาวอตินารถ พึ่งความชอบ อนุกรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวจุฑาทิพย์ ชินะเกตุ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสมาชิกและมวลชนสัมพันธ์
1.นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการ
2.ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อนุกรรมการ
3.ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ อนุกรรมการ
4.นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ อนุกรรมการ
5.นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล อนุกรรมการ
6.นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ อนุกรรมการ
7.นายแพทย์วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี อนุกรรมการ
8.แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข อนุกรรมการ
9.พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ อนุกรรมการ
10.พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม อนุกรรมการ
11.รศ.นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ อนุกรรมการ
12.แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อนุกรรมการ
13.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อนุกรรมการ
14.น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ อนุกรรมการ
15.นายแพทย์อภิชาติ รอดสม อนุกรรมการ
16.พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ อนุกรรมการ
17.นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร อนุกรรมการและเลขานุการฯ
18.นางพลอยรัตน์ พวงชมภู  ผู้ช่วยเลขานุการฯ
19.นางทรรศนีย์ นาควิเชตร ผู้ช่วยเลขานุการฯ
20.นางสาวชุติมณฑน์ ศิริสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการฯ
21.นางสาวกรองแก้ว พรหมะวัน ผู้ช่วยเลขานุการฯ