ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 
 
หัวข้อ
วันที่ปรับปรุง

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

16/11/2554
พรบ.กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 20/05/2557
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 17/01/2556
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 17/01/2556
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
18/06/2555
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18/05/2555
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
18/05/2555
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 18/05/2555
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
18/05/2555
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ 16/11/2554
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 16/11/2554
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 16/11/2554
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 16/11/2554
พระราชกฤษฎีกาครูโรงเรียนเอกชน 16/11/2554
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
16/11/2554
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 16/11/2554
(ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 16/11/2554
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ 16/11/2554
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 16/11/2554
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 16/11/2554
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 16/11/2554
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 16/11/2554
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 16/11/2554
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 16/11/2554
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 16/11/2554
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ 16/11/2554
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ 16/11/2554
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 16/11/2554
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 16/11/2554
พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ 16/11/2554
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 16/11/2554
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 16/11/2554
 
ขอบคุณที่มา : ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต