ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 18
ประจำวันที่ 15 ธ.ค. - 14 ม.ค. 58
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 


นโยบายคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2550-2552


ด้านประชาชน

• สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแพทย์ ประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
• ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องโรคต่างๆรวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนและข้อจำกัดทางการแพทย์ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาและดูแลสุขภาพได้ผลดีที่สุด
• ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีที่สุดในการคุ้มครองประชาชน ด้านการแพทย์
• พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล (Patient Safety Program)

ด้านกฏหมาย

• จัดสัมมนาให้ความรู้แก่แพทย์จบใหม่ทุกคนและแพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขการถูกดำเนินคดีจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งทางอาญาและแพ่ง โดยเชิญผู้พิพากษา, อัยการ, ตำรวจ และทนายความมาร่วมให้ความรู้
• ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลกับบุคลากรในขบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน และทนายความเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการแพทย์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• ปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และปรับปรุงเรื่องการบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• หาแนวทางป้องกันการถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา จากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
**ยกเว้นกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง**
• โดยเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• เสนอให้มีการจำกัดเพดานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในคดีแพ่งที่แพทย์ตกเป็นจำเลยจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
•จัดให้มีบุคคลที่มิใช่แพทย์มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม โดยเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ
• เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลอันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้คาดหมายจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• เฝ้าระวังและคัดค้านร่างกฎหมายและคำสั่ง ที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยให้สภาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพิจารณา ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมาย
• เสนอให้มีการร่างรัฐธรมนูญให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการปฏิบัติงานของแพทย์

• ผลักดันให้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทน การกำหนดมาตรฐานภาระงานตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานของแพทย์ภาครัฐให้เหมาะสม
• แก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการประกันสังคม เพื่อความเป็นธรรมต่อแพทย์และประชาชน
• แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาครัฐโดยการเพิ่มแรงจูงใจ ไม่ใช่ใช้วิธีการบังคับหรือเพิ่มโทษ
• ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง ด้วยระบบการสร้างแรงจูงใจ
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ได้มาตรฐานตามจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• สร้างเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติสมาชิก เพื่อเพิ่มศรัทธาของประชาชนต่อวิชาชีพแพทย์
• พัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับต่างๆ

ด้านการแพทย์ระดับประเทศ

• เสนอแนะรัฐบาลเรื่องระบบสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
• ติดตามเรื่อง FTA เพื่อดูแลผลประโยชน์ของประเทศ
• ประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแพทยสภาในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน ผ่านทางองค์การอนามัยโลก

ด้านพัฒนาองค์กรแพทยสภา

• ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแพทยสภา การทำบัตรประจำตัวสมาชิก การขึ้นทะเบียนแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ทุก 3-5 ปี (smart doctor id card)
• เน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
• จัดระบบการเงิน การบัญชีให้ทันสมัย พยายามให้แพทยสภาดำเนินงานเป็นอิสระ
• โครงการก่อสร้างที่ทำการแพทยสภาใหม่
• ปรับปรุงการจัดทำจดหมายข่าวแพทยสภา และแพทยสภาสาร

หมายเหตุ งานที่แพทยสภาต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

• ร่างจรรยาบรรณแพทย์ (ต่อเนื่อง)
• ปรับปรุงข้อบังคับต่างๆที่ล้าสมัย(ต่อเนื่อง)
• ทำหนังสือคู่มือสำหรับแพทย์จบใหม่ (ต่อเนื่อง)
• จัดการประชุมระหว่างแพทยสภา อัยการ และผู้พิพากษา(ต่อเนื่อง)
• ทำงานร่วมกับสภาวิชาชีพอื่นๆในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน(ต่อเนื่อง) ฯลฯ
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต