โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2561
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2551)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดโครงการ


รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลด


หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานปี พ.ศ.2561


เอกสาต่างๆ