โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2560
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2551)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : PDF file

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
เครือข่ายที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เครือข่ายที่ 2 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่ายที่ 7 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เครือข่ายที่ 8 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายที่ 9 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายที่ 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด : PDF

แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี2560

แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี2560

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2560

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2560


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US