โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ


การยื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตร และสถาบันแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศเป็นรายบุคคล สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (*กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน)

เพื่อให้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

เรียน ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ

ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่42/2548 เรื่อง การยกเลิกการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรองมาแล้วเกินกว่า 5 ปี สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไปแล้ว และแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างระเทศ พ.ศ. 2550 ใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งหลักฐานหลักสูตรและสถาบันการผลิตแพทย์

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินการยื่นคำขอให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ เป็นรายบุคคล ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา ทั้งนี้หากท่านเดินทางไปศึกษาก่อนที่แพทยสภาจะรับรองมาตรฐานหลักสูตร โรงเรียนแพทย์ นั้นๆ อาจไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หากการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถมาสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้

การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ เป็นการรับรองเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปรีเมดดิซิน ปรีคลินิก คลินิก และชั่วโมงเรียนรวมเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยเทียบเคียงกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ใช้ในการศึกษาระดับคลินิกตามที่ระบุมาในหลักสูตร แต่ทั้งนี้ไม่ได้รวมไปถึงการบริหารจัดการของสถาบัน

ดังนั้นผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จะต้องเรียนตลอดหลักสูตรที่ประเทศ นั้นๆ ยกเว้นการศึกษาในรายวิชาเลือกที่ระบุไว้ในหลักสูตร และฝึกปฏิบัติงานในระดับคลินิกในโรงพยาบาลดังระบุมาในหลักสูตร เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

อนึ่ง หลักสูตรที่ได้รับการรับรองไปแล้ว หากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่ให้ข้อมูลไว้ แพทยสภามีสิทธิที่จะทบทวน ตักเตือน หรือยกเลิกการรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ที่ไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ถ้ามีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย จะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งการสอบเป็นการสอบรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ ใช้ข้อสอบเดียวกัน ซึ่งการสอบประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 หมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์

ขั้นตอนที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ทางคลินิก

ขั้นตอนที่ 3 หมวดทักษะและหัตถการทางคลินิก

อนึ่ง ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์จะมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้ง 3 ขั้นตอน รวมทั้งต้องสอบผ่าน Long Case Examination และ Modified Essay Question ที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจัดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ศึกษารายละเอียดได้จาก www.cmathai.org

ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรให้เรียบร้อย เป็นรายบุคคล ก่อนที่จะไปศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ

 • 1. รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 2. เขียนคำร้องให้รับรองสถาบัน ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมแนบเอกสารดังนี้
  • 2.1. สำเนาบัตรประชาชน
  • 2.2. สำเนาหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครเข้าเรียนแพทย์ (Transcript ที่มี GPA)
  • 2.3. หลักฐานการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการแพทย์ (กรณีที่สถาบันได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว)
 • 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองหลักสูตร 10,100 บาท

แพทยสภาส่งจดหมายถึง Dean พร้อมแนบแบบฟอร์ม Information sheet of Foreign Medical School

Dean ตอบจดหมายกลับมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม Information sheet of Foreign Medical School (ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน)

แพทยสภาส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ

คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรพิจารณาเสร็จ แล้วส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ

คณะกรรมการแพทยสภา มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน


หมายเหตุ

 1. ผู้ที่จะไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศทุกคน ต้องมาติดต่อที่แพทยสภาก่อนเพื่อเขียนคำร้องให้รับรองหลักสูตรเป็นรายบุคคล
 2. ในกรณีที่มีผู้มายื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ส่งจดหมายถึง Dean เพื่อขอข้อมูลของหลักสูตรและสถาบันแล้ว สถาบันไม่ส่งข้อมูลกลับมาภายใน 1 ปี จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยื่นเรื่องไว้สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
 3. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ มีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภามีหนังสือแจ้งไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยื่นเรื่องไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
 4. หากมีการย้ายสถาบันการศึกษา จะต้องมาติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินเรื่องขอย้ายสถาบัน
 5. ในกรณีที่เข้าศึกษาภายหลังจากสถาบันหมดอายุการรับรอง แพทยสภาจะดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการรับรองใหม่ทั้งหมด

การขอใบแทน หนังสือรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 2. ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
 3. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดทำใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์
 4. ติดต่อรับใบแทน ที่แพทยสภา หรือ ให้จัดส่งตามที่แจ้งความจำนงไว้

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้

 1. คำขอใบแทนสามารถ Download ได้
 2. สำเนาการโอนเงิน 500 บาท เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4
  มาที่ คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดใบแทนหนังสือรับรอง (คลิกที่นี่)

คำเตือน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน


รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง (มีอายุการรับรอง 5 ปี)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล...


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US