แพทย์อาสาแพทยสภา

ขอเชิญชวนแพทย์ที่มีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมปฏิบัติงาน ในฐานะ แพทย์อาสาแพทยสภา
ในหน่วยแพทย์ที่ดูแลประชาชน ที่มาร่วมงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่าง 23-31 ตุลาคม พ.ศ.2560

:: รายชื่อผู้ลงทะเบียน 394 คน ::

พญ.รติกร สุนทรารัตน์พงษ์
นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
พญ.ชนิสรา กาญจนะศักดิ์ดา
นพ.สุรสีห์ ศรีหาสาร
พญ.พรพิมล เกษมสุข
นพ.ชญาน์ทัต ศิรินาวิน
นพ.ภรานนท์ ลิมป์รัชตามร
นพ.สมบูรณ์ สิริทองสาคร
นพ.สรฤทธิ์ เกียรติเฟื่องฟู
พญ.สุธิดา อารยเมธี
พญ.ปรียามาศ คูณสิริไพบูลย์
นพ.เจริญลาภ อุทานปทุมรส
นพ.ภัทร วรวุทธินนท์
นพ.สัจจะปวีร์ อ่อนพูล
นพ.ทินกร สำเร็จ
พญ.สุธิดา อ่ำเอี่ยม
พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา
พญ.กมลมาศ เอกปัต
พญ.ทิพวรรณ วรรณชัย
พญ.เนตรชนก สามไชย
พญ.กณภัทร วุฒิพงศ์
พญ.จิตราภรณ์ จันทเบญจม์ภัทร
นพ.สิปปนนท์ สามไชย
พญ.ปณดา อัศวเคนทร์กุล
นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล
นพ.อานุภาพ เลขะกุล
นพ.สถิต กุลนรัตน์
นพ.พิษณุเกียรติ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
พญ.อภิญญา นาคะพงศ์
พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
พญ.กาญจนา พรพินินวรกิจ
พญ.กิติมา ยุทธวงศ์
พญ.ปิยะวรรณ ด่านวิไล
พญ.เดือนเพ็ญ วันทนาศิริ
พญ.พิราพรรณ ธีรมิตร
พญ.ชุตินาท อิ่มเอม
พญ.รัชพร พฤฒิพฤกษ์
นพ.กุลภัทร์ กลิ่นหอม
นพ.เบญจพล ท้วมสมบุญ
นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณะทัต
นพ.วาปี มาศผล
พญ.แพรวพรรณ พรมยศ
พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์
พญ.นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
พญ.อนรรฆวรรณ อิงประสาร
พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
นพ.โฆษิต วรธีระ
พญ.รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข
พญ.ณัชชา หาสุข
นพ.ชัยวัฒน์ ปักษี
นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล
พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
พญ.สิริวรรณ เซ็งมณี
พญ.ณัฐวรีย์ กาญจนอุทัย
พญ.สิริจิตร พฤทธเมธวิสุทธิ์
พญ.พรทิพา วชาติมานนท์
นพ.อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
พญ.กรกต ปล้องทอง
นพ.ชัชวาลย์ จันทะเพชร
นพ.นภ ศิริวงศ์
พญ.ปิยาอร นำไพศาล
พญ.ทิพย์มาศ พบสุข
นพ.สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
พญ.สกุณา อุษณวศิน
พญ.ศิขริน มาอินจร
พญ.จิระนันท์ สุวรรณเจริญ
พญ.ปรมาภรณ์ สุทธิรัตน์
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
พญ.ปิยวรรณ นันทรัตนสกุล
พญ.วาสนา คงเมือง
นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์
นพ.ณัฐศิลป ศิริมิตรตระกูล
พญ.โสรัจณีย์ กาญจนประภาส
พญ.ปิติพร เวชอัศดร
พญ.อิกษณา อุณาตระการ
พญ.นวรัตน์ ชละเอม
พญ.วรากร พฤฒิพฤกษ์
พญ.อุบลพรรณ วีระโจง
นพ.ชนินทร์ วสุธาลัยนันท์
พญ.สุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล
พญ.กอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์
พญ.เมธาวดี หนุนภักดี
นพ.วิชัย สิ้นชัยภูมิ
พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง
พญ.พิชญา เพชรบรม
นพ.สมเกียรติ เตชะรัตนประเสริฐ
นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
พญ.บุษกร ดาราวรรณกุล
นพ.เดชวิทย์ วรสายัณห์
นพ.คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร
พญ.สิตานัน แสงศรี
พญ.จุฑามาศ สุจริต
พญ.วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์
พญ.สาธิญา รัตนสินทวีสุข
พญ.ธัญรัชต์ จันทโรทัย
นพ.วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์
พญ.ศยามล สัตยสัณห์สกุล
พญ.วรวลัญช์ ฐานเจริญเลิศ
พญ.สิริยุพา เกาสายพันธุ์
พญ.นิภา เกียรติยุทธชาติ
นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์
พญ.ผกาพรรณ บุปผา
นพ.ศรุต ประวิตรกุลวัฒน์
นพ.พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ
พญ.นทวรรณ สุขใส
นพ.พรเทพ อมรฤทธิ์วณิช
พญ.แนบการ มรกตวิจิตรการ
นพ.ชานนทร์ มรกตวิจิตรการ
พญ.สกาวเดือน นำแสงกุล
นพ.เอกลักษณ์ ลักษณะงาม
พญ.ลภากร ฉัตรพัฒน์
พญ.นิภาวดี ชัยสุขสันต์
นพ.กฤต หมัดแสละ
พญ.ปาณทิพ สุดศรีวงศ์
พญ.มนวรภัสร์ จันทะเพชร
นพ.หฤทย์ เล็กสุขศรี
พญ.วราภรณ์ ภู่ดี
นพ.พิศิษฐ์ ด่านไทยนำ
นพ.วลัญช์ภัทร มะยม
พญ.ณฤชนก เลิศกุศล
พญ.วันวิชนี เจริญผล
พญ.สุดา พิพัฒน์บรรณกิจ
พญ.คนึงนิด พาที
นพ.อมรพัฐ กิจโร
นพ.ฉัตรชัย มีแดนไผ่
พญ.พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์
พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์
พญ.รณิดา โภคศิริ
พญ.ไพรินทร์ ซิ้มเจริญ
พญ.วรรณภา เลิศประภามงคล
พญ.นัทธมน ลี เมน
นพ.ณัฐพล ว่องเวศน์
พญ.พิรญาณ์ ไทยเจียม
พญ.พัฒน์นรี อนุธรรมจารีกุล
พญ.อุรารัตน์ เบญจารัตนมณี
พญ.พิชญพร พูนนาค
พญ.นฤมล เล็กศิวิไล
พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
พญ.เมลดา ชนิดนวล
พญ.เพ็ญวดี อาวะภาค
พญ.ศุทธนุช เปรมจิตต์
พญ.ศิริญญา มาลา
นพ.ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร
นพ.นวสวัสดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นพ.ปราการ ตอวิเชียร
นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
พญ.ภัทริณี ธรรมศรีสวัสดิ์
พญ.นิวัน กลิ่นงาม
นพ.ธีร กิจมาตรสุวรรณ
นพ.ศุภกฤษ สัตตบุศย์
พญ.พรจิรา กิตติธเนศวร
พญ.วิสา ศนีบุตร
พญ.จิดาภา สถาพรชัยสิทธิ์
พญ.ธนัญญา เรืองอุไรฤกษ์
พญ.พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ
พญ.สโรชา งานวิวัฒน์ถาวร
พญ.เบญจมาศ อินทรโภคา
พญ.รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี
พญ.พุทธรักษา พุ่มเจริญ
พญ.กุลมาศ จงธนเศรษฐกุล
พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ
นพ.โชติ วีระวงษ์
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
พญ.ทิพย์ธิดา กิตติรัชตวานนท์
นพ.จารุสิทธ์ แจ้งสว่าง
พญ.อุไรรัตน์ ชื่นแช่ม
นพ.ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์
พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร
พญ.หทัยชนก คชเพชร
พญ.ม.ล.ธัญญ์นภัส เทวกุล
นพ.อัษฎา ตียพันธ์
พญ.นุชาดา ประสบพิชัย
นพ.พงศกร รุ่งจำรัสโสภา
พญ.ชนิดา จุ้ยคลัง
นพ.เอกวิทย์ ยมสมิต
นพ.ศุภโชค เบญจมังคลารักษ์
นพ.วรพล อิฐรัตน์
นพ.พบสุข มาลัยเล็ก
พญ.อัครนิสรณ์ เดชก้อง
พญ.ขวัญชนก คำเสียง
นพ.ณัฐวุฒิ ศิริรังษี
พญ.ฉัตรมณี ศิริวิทยากร
พญ.กษมา แก้วสังข์ทอง
นพ.สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
พญ.ธิภาพร ฟูรังษีโรจน์
พญ.บุศรา ศิริวันสาณฑ์
นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง
พญ.นลินรัตน์ อมรพิมลธรรม
พญ.ประไพรัตน์ เหมราช
นพ.ปรีชา สุวันเตโช
พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์
พญ.ปารณีย์ จันทร์อ่อน
พญ.สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์
พญ.สิรารัตน์ โมรรัต
นพ.ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์
พญ.ทยาพร ฤทธิรังศรีโรจน์
พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
พญ.ภัทราภรณ์ ทองยงค์
พญ.ชลาลัย คล้ายพิมพ์
นพ.เกษมศักดิ์ จึงจรูญ
พญ.ฉัฐมณฑ์ พูลสวัสดิ์
พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ์
พญ.ศิริลักษณ์ เวชเตง
นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์
พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล
นพ.สงคราม โชคชัย
นพ.ธเนตร์ พงษ์เจริญสุข
พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย
พญ.ลั่นทม ตันวิเชียร
พญ.อุทัยวรรณ ภุมราพันธุ์
นพ.ชวลิต ชยางศุ
พญ.สุนีย์ เมธาจิรภัทร
พญ.จิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย
พญ.ธนัญญา ศักดาเดช
พญ.จิรวรรณ ลาวัณย์วิสุทธิ์
นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
พญ.ธันยนันท์ ศรีธัญรัตน์
พญ.พรทิพย์ วรรณวิมลสุข
พญ.ณัฏฐา สังหาร
พญ.พรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์
พญ.เบญจวรรณ จำปาศักดิ์
พญ.รจนา แก้วพิจิตร
พญ.เพียงแข ภาคพิบูลย์
พญ.วิภาวี ภู่รัก
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
พญ.วิไล จันทร์สกุล
พญ.ชนิกานต์ ชูเชิด
พญ.พิมพ์อร เจริญสุข
นพ.ศุภกานต์ เตชะพงศธร
พญ.สุธาสินี ตันสุริยวงษ์
พญ.ดวงกมล วงษ์สวรรค์
นพ.ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
พญ.วิภาวี พุฒิวิญญู
พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
พญ.ฌาดา ทรัพย์ศรี
พญ.รัตติญา ชื่นเจริญ
พญ.บุตรี ชลานุภาพ
พญ.ณิชธิดา ตั้งนันทชัย
พญ.อรพันธ์ จิตประภาวัลย์
พญ.ชุติมา เกิดศิริ
นพ.กิตติพศ วงศ์นิศานาถกุล
พญ.วิภาวี เกียรติเสริมขจร
นพ.ปองภพ ตันตาปกุล
นพ.พลัฏฐ์ สถิรวิชย์
นพ.ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
พญ.วรสิริ จันทร์กระจ่าง
นพ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
นพ.อนุชิต กิจสมบัติ
พญ.อัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์
พญ.ศศิผกา สินธุเสน
นพ.นรธิป นพฤทธิ์
พญ.ดนุนันท์ จิรวิบูลย์
พญ.วิสุทธิยา บุญสม
พญ.ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
พญ.ณพัฐอร พงษ์ศรีหดุลชัย
นพ.วศิน แมตสี่
นพ.ธีวินท์ รักเหย้า
พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี
พญ.สุกฤตา ขัณฑ์เพชรางกูร
พญ.ดุจฤดี อภิวงศ์
พญ.ประภาพร ปัญญนนทกานต์
นพ.กรัณย์ธร ยันตรวัฒนา
พญ.พีญาวดี เพชรประภากร
นพ.พีระณัฐ ประเสริฐชัย
พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ
นพ.สุธี ทวิรัตน์
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
นพ.วีระยุทธ หุมอาจ
พญ.โสรยา หลวงชาญ
พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล
พญ.ภัทราพร ชีระอารี
นพ.ธนฉัตร รัตน์นุ่มน้อย
นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร
พญ.กนกกาญจน์ มหาวีรวัฒน์
นพ.ดนัย เหล่าประเสริฐ
นพ.สันติ วิศิษฐชัยชาญ
พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน
พญ.รสริน รัตนเลขา
พญ.โศภิต ศมพันธุ์พงศ์
พญ.สิจา ลีลาทนาพร
พญ.นัทฐพร ศรีสุวรรณ
นพ.นพพร ปฐมกุลวงศ์
พญ.ศิษฏิศา รัตนเสนีย์
นพ.โฆษิต มหรรฆสุวรรณ
นพ.ทวีเดช เจียรนัยขจร
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
พญ.นันทิดา ประเสริฐวรนันท์
พญ.จิตต์ศจี สิชฌนุกฤษฏ์
นพ.กมล พึ่งอ่ำ
นพ.ธวัช เซียววัฒนกุล
นพ.วินัย แทนบุญไพรัช
พญ.ณัฐยา สิริประภาพรรณ
พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง
พญ.ภัทราภรณ์ เฉลิมวัฒนชัย
นพ.สุทธวีร์ ปังคานนท์
พญ.อัจฉรา รักษา
พญ.สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล
พญ.ฐานิศร์ สมรรถวิทยาเวช
นพ.ณรงค์ เชาวนะปัญจะ
พญ.จุฑากร ศักดิ์สัมฤทธิ์
นพ.วรพล เวชชาภินันท์
นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
พญกมลวัน ลิ่มสกุล
พญ.มัทนา ทิสาพงศ์
พญ.จิตติมา ไทยหาญ
พญ.จุฬาลักษณ์ สีแสนซุย
นพ.นรชัย ชาญฐิติเวช
พญ.กุสุมา แป้นสุข
พญ.นภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร
พญ.ภัทราพร อุดมพรธนกิจ
นพ.นำ ตันธุวนิตย์
พญ.อุไรรัตน์ พิภพมงคล
นพ.วิชญ์พงศ์ เล็กชะอุ่ม
พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์
พญ.ณาตยา สงห้อง
นพ.ดำรง ประยงค์รัตน์
พญ.ณิชา ลิ้มตระกูล
นพ.พีรวุฒิ จันทนา
พญ.ปัญญลักษณ์ ชูชื่น
พญ.ปภัสพรรณ ทิพยานุรักษ์สกุล
พญ.ลลิต ตปนียวรวงศ์
นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล
พญ.ชุติมา ทองนวล
พญ.ลภัสกรณ์ ยะปะนัน
พญ.วรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ
พญ.รติภรณ์ รังษี
พญ.วัชรพร วัชรพันธุ์
นพ.กฤตพัฒน์ สาระ
นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
พญ.ชามาศ วงค์ษา
พญ.ชัญญา ลีฬหะสุวรรณ
พญ.สุธาสินี เลิศภัทรมนัส
พญ.รัฐพร สัมบุณณานนท์
นพ.อัสนี สัมบุณณานนท์
นพ.ชนินทร์ สรรพาณิชย์
พญ.อัจฉรา พัฒนวิทยกุล
นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
พญ.พริม อัคราวณิชย์
นพ.นันทวัฒน์ กุลศิริรัตน์
พญ.รภัส พินิจประภา
นพ.ฐากูร แสนเขื่อน
พญ.วิริยา อัครลาวัณย์
นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
พญ.กาญจนาภรณ์ ถกลกิจสกุล
พญ.ฐิชกาญจน์ จันทสิริยากร
พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์
พญ.สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร
พญ.ประภัสสร ธีรศาสตร์
นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์
พญ.ปณัฐฐา นาคทอง
นพ.ณัฐพล เมี้ยนปลิก
พญ.ชมพูนุช พรน้อย
พญ.สลิล พงศ์พจมาน
พญ.พรพิมล อุปการ
นพ.กิตติโชติ ด้วงนุ่ม
พญ.เอเมียร์ อลิซาเบธ โจนส์
นพ.ศุภณัฐ เกิดผลวัฒนา
พญ.กชวรรณ เจริญประสพสุข
พญ.ศุภศรี ชาญเชิงภพ
พญ.อภิชตา บัญชานุรัตน์
พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์
พญ.ณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์
พญ.วราลี อมรินทโรวาท
พญ.สุทัตตา บุญกาญจน์
พญ.วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์
พญ.ศนิศรา จันทรจำนง
นพ.กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
พญ.นภา ปริญญานิติกูล
พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ
พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย
พญ.ณัฐชยา จันทร์สุวรรณ
พญ.ศิรินรัตน์ ตั้งจิตตรง
นพ.ครรชิต ช่อหิรัญกุล
พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย
พญ.จอมใจ วิจิตรานนท์
นพ.กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์
พญ.ชุลีพร คงมีสุข
นพ.ธนินท์ จิรโชติชื่นทวีชัย
พญ.วิธินา เตชาเสถียร
พญ.สุวลีพร พิณโกศล
พญ.รินทราย อรุณรัตนพงศ์
นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ
พญ.พนิดา รณไพรี
นพ.พสิษฐ์ อัศวธนบดี
นพ.ยศวรรษ นวลประเสริฐ
พญ.ณิชกานต์ บุญยก
พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์

แพทยสภา ขอขอบพระคุณท่านที่มีจิตอาสา
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางคณะทำงาน จะทำการตรวจสอบ และ ติดต่อท่าน เพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานโดยด่วน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ทาง http://mdforking.tmc.or.th หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ทาง ARSA@TMC.OR.TH