Image

* จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลส่วนบุคคล

-

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน (ถ้ามี)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
อัพโหลดเอกสาร

เงื่อนไขของไฟล์อัพโหลด

  • รองรับเฉพาะไฟล์ *.jpg เท่านั้น
  • ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีช่องว่าง หรืออักขระพิเศษ (/ , * , + , $ , ( , ) , < , > , ? , " , ')
  • ขนาดของไฟล์อัพโหลด ไม่ควรเกิน 2 mb (เมกะไบต์) / ไฟล์

รองรับไฟล์ *.jpg

Image

ภาพถ่ายสีหน้าตรงสำหรับติดบัตร กว้างอย่างน้อย 250px ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รองรับไฟล์ *.jpg

Image