ค่ายจริยธรรมสัญจร คร้ังที่ 17

: 03 ก.ค. 61     : แพทยสภา


Humanization :หยั่งรากใจมนุษย์ ผลิใบหัวใจแพทย์

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.รศ.นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานค่ายจริยธรรมสัญจร คร้ังที่ 17 ที่ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมีฯ โดยมี รศนายแพทย์ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดค่ายจริยธรรมสัญจรในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29. - 30 มิถุนายน และ1 กรกฎาคม 2561 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงหลักการ Humanization คือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (empathy)การยึดผู้ป่วย เป็ นศูนยกลาง (patient-center care) และ รู้ถึงความสัมพนั ธ์ที่ดีระหว่างแพทยกับผู้ป่วย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกมุมมองของตัวเองและผู้อื่น

เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ความเจ๊บป่ วย และเรื่องเล่าชีวิต ที่เปลี่ยนไปจาก ความเจ็บป่วย รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนในทุกมิติสุขภาพ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่ดีในอนาคต ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสังคมของภาคใต้และจังหวัดสงขลา ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการมีปฏิสัมพันธ์ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย

เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ความเจ๊บป่วย และเรื่องเล่าชีวิต ที่เปลี่ยนไปจาก ความเจ็บป่วย รวมถึงผลกระทบทที่เกิดข้ึนในทุกมิติสุขภาพ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่ดีในอนาคต ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสังคมของภาคใต้และจังหวัดสงขลา ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการมีปฏิสัมพันธ์ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย