ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561

: 13 มี.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กำหนดดังนี้

๑. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ

๒. ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามข้อ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme หรือตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่หรือตามที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ กำหนดดังต่อไปนี้

สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
กม๒๑๑ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
กม๒๒๑ กุมารเวชศาสตร์
กม๓๐๑ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กม๓๐๒ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กม๓๐๓ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
กม๓๐๔ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
กม๓๐๕ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
กม๓๐๖ กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กม๓๐๗ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
กม๓๐๘ กุมารเวชศาสตร์โรคไต
กม๓๐๙ กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
กม๓๑๐ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กม๓๑๑ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
กม๓๑๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กม๓๔๑ (เข้าปี ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๒๐๐ - ๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
จษ๒๓๑ จักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ – ๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
จพ๑๒๑ จิตเวชศาสตร์
จพ๑๒๒ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จพ๓๓๑ (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘ e-mail : rcpsych.th@gmail.com รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
ปศ๒๑๑ ประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
พธ๑๑๑ พยาธิวิทยากายวิภาค
พธ๑๑๒ พยาธิวิทยาคลินิก
พธ๑๑๓ พยาธิวิทยาทั่วไป
พธ๑๑๔ เวชศาสตร์บริการโลหิต
พธ๑๒๑ นิติเวชศาสตร์
พธ๓๐๑ ตจพยาธิวิทยา
พธ๓๐๒ พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
พธ๓๐๓ โลหิตพยาธิวิทยา
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธาน: เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๐๘ ต่อ ๑๒๔ มือถือ : ๐๘๖ ๙๐๗ ๓๙๙๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
รส๑๒๑ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รส๑๒๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รส๒๑๑ รังสีวิทยาวินิจฉัย
รส๓๐๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
รส๓๐๒ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
รส๓๐๓ รังสีร่วมรักษาของลำตัว
รส๓๐๔ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
รส๓๒๑ (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ – ๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วส๒๑๑ วิสัญญีวิทยา
วส๓๐๓ วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
วส๓๐๔ วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘๓ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๒๙๕, โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๒๙๔ รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วส๓๐๒ วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารสยามินทร์ ชั้น ๑๑
๒ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๕๓๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๒๕๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วส๓๐๑ การระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, ๑๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๖๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วค๑๑๑ เวชศาสตร์ครอบครัว
วค๓๒๑ (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ – ๒
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วฉ๑๒๑ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ มือถือ ๐๙๘ - ๖๗๘ - ๙๗๓๒
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ
วป๒๒๑ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา
วป๒๒๒ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง และการท่องเที่ยว)
วป๒๒๓ เวชศาตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
วป๒๒๔ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
วป๒๒๕ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
วป๒๒๖ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
วป๒๒๗ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
วป๒๒๘ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
วป๓๒๑ (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๙๐๓๗๐๓ มือถือ ๐๘๙-๘๑๒๘-๗๗๗
Email : preventionmed@gmail.com
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
วฟ๒๑๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
ศศ๒๑๑ ศัลยศาสตร์
ศศ๒๑๒ กุมารศัลยศาสตร์
ศศ๒๑๓ ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ๒๒๑ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ๒๔๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศศ๓๐๒ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศศ๓๐๓ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศศ๓๐๔ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศศ๓๒๓ (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๓๑ (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์
ศศ๓๓๓ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๓๔ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ๓๓๕ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ๓๔๔ (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
สน๒๑๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สน๓๐๑ มะเร็งวิทยานรีเวช
สน๓๐๒ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
สน๓๐๓ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สน๓๐๔ เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ – ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
สศ๒๒๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาอเนกชัย
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๙๒ ๓๔๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
สศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๐๓, ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
สศ๓๐๒ โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชญ์ บรรณหิรัญ
เลขานุการ อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ
ตึกสยามมินทร์ ชั้น ๑๕ โรงพยาบาลศิริราช
๒ ถ.วังหลัง แขวงศิริราช บางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๗๕ ๖๔๐๕
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
อธ๒๒๑ ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ - ๗; โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th
สาขา/อนุสาขา สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
อย๑๒๑ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อย๑๒๒ อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย๒๒๑ อายุรศาสตร์
อย๒๒๒ ประสาทวิทยา
อย๒๔๑ ตจวิทยา
อย๓๐๑ โภชนศาสตร์คลินิก
อย๓๐๒ เวชบำบัดวิกฤต
อย๓๐๓ เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
อย๓๐๔ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อย๓๐๕ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
อย๓๐๖ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อย๓๐๗ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อย๓๐๘ อายุรศาสตร์โรคไต
อย๓๐๙ อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
อย๓๑๐ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อย๓๑๑ อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ
อย๓๑๒ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อย๓๒๒ (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย๓๒๓ (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา
อย๓๓๑ (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙-๕๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org

๓. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
  ๓.๑. ใบคำขอสมัครสอบฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร กรอกข้อมูลด้วยตนเองในแบบ คำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษส่งตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
  ๓.๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  ๓.๓. สำเนาบัตรประชาชน
  ๓.๔. สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)
  ๓.๕. สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
      ๓.๕.๑. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนด หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ หรือ
      ๓.๕.๒. หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรทั้งสาขาประเภทที่ ๑ และสาขาประเภทที่ ๒ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉพาะในสาขาที่จะขอสอบไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น โดยไม่นับรวมเวลาที่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เว้นแต่สาขาที่แพทยสภายกเว้นให้ไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะตามข้อ ๖ (๑) วรรคสอง และสาขาที่มีการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยแล้ว
      ๓.๕.๓. กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภา พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ
  ๓.๖. สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
      ๓.๖.๑. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ
      ๓.๖.๒. หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
  ๓.๗. เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนดเพิ่มเติม
  ๓.๘. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
  ๓.๙. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ (ซึ่งจะ ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
  ๓.๑๐. เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดได้จากประกาศของราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์