แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน

: 21 พ.ย 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ด้วยคณะทำงานสื่อสารสังคมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ภายใต้ คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา มีมติจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เห็นควรให้ทำหนังสือแจ้งราชวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ตรา 50 ปีแพทยสภา ไปใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2561

ในการนี้ แพทยสภา ใคร่ขอความร่วมมือในการใช้ ตรา 50 ปี แพทยสภา ประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานท่าน โดยขอให้ทางท่านโปรดแจ้งกลับมายัง แพทยสภา ว่าได้นำไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการใดที่ท่านได้จัดขึ้นในปี 2561

ท่านสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โทรศัพท์๐๒–๕๙๐-๑๘๘๖ โทรสาร ๐๒-๕๙๑-๘๖๑๔ หรือส่ง E-Mail มาที่ prtmc.tmc@gmail.com