แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560

: 06 ต.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560

คณะกรรมการแพทยสภา นำทีมโดย ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภาได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภาจังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2560 คณะที่เดินทางไปประกอบด้วย

 1. ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา
 2. ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา
 3. นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่ปรึกษาแพทยสภา
 4. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1
 5. นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา
 6. พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา
 7. รศ.นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ เหรัญญิกแพทยสภา
 8. ศ.นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา
 9. ศ.นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ กรรมการแพทยสภา
 10. นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ กรรมการแพทยสภา
 11. แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา
 12. แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการแพทยสภา
 13. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการแพทยสภา
 14. พล.ต.รศ.นายแพทย์กรีฑา ม่วงทอง กรรมการแพทยสภา
 15. นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กรรมการแพทยสภา
 16. นท.นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการแพทยสภา
 17. นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร กรรมการแพทยสภา
 18. นางพลอยรัตน์ พวงชมภู เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 19. นางทรรศนีย์ นาควิเชตร เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 20. นางสาวชุติมณฑน์ ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 21. นางสาวจันทิมา สายสุวรรณนที เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 22. นางสาวภัทรนิษฐ์ อภิวิชญ์ชนนิภา เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 23. นางศศิพร ธานินทร์สรยุทธ เจ้าหน้าที่แพทยสภา
 24. นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก เจ้าหน้าที่แพทยสภา

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ

คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ"

ภาพกิจกรรม


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.3 0 – 12.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการแพทยสภาในการ เปิดโครงการแพทยสภาสัญจร “แพทยสภาพบประชาชน”ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดอุทัยธานี โดยแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยนำอุปกรณ์มามอบให้กับคนพิการในวันนี้ จำนวน 180 ราย (ประกอบด้วย เด็กพิการ 10 ราย ผู้ใหญ่ 35 ราย ผู้สูงอายุ 37 ราย) แบ่งเป็นรถเข็น จำนวน 65 คัน อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ จำนวน 125 ชิ้น ซึ่งได้แก่ ไม้ค้ำยัน วอคเกอร์ ที่สูบลม เบาะรองนั่ง ที่เกาะเดินแบบมีล้อ เป็นต้น โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 1.8 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 400 คน

ภาพกิจกรรม

หลังจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่องแพทยสภากับการคุ้มครองดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ผู้อภิปรายประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข โดยมี อสม. จากจังหวัดอุทัยธานีร่วมฟังประมาณ 400 คน บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยดี อสม.มีส่วนร่วมในการอภิปรายและได้ข้อสรุปอย่างเป็นรูปธรรม

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายแพทย์พูลสิทธิ์ ศิติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับ

คำขวัญจังหวัดชัยนาท: " หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น - คณะกรรมการแพทยสภาพร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นสมาชิกแพทยสภา ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และแพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ

คำขวัญจังหวัดสิงห์บุรี : "ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง"

ภาพกิจกรรม