ประกาศการรับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี ๒๕๖๑

: 20 ก.ย. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

ดาวน์โหลดรายละเอียด : คลิก