แพทยสภาพบคณะแพทย์ต่างประเทศ

: 25 ส.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ผู้บริหารจาก Dalian Medical University, P.R. China เข้าพบ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 และ รศ.นพ.โยธิน เบญจวังอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ แพทยสภา