ขอขอบคุณแพทย์อาสาฯ


ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 นพ.กิติชัย กุมภลำ เวชปฏิบัติทั่วไป
2 พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
3 พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน พยาธิวิทยากายวิภาค
4 นพ.วิชาญ ลือสมบูรณ์ กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ กุมารเวชศาสตร์
2 นพ.ชัชวาลย์ จันทะเพชร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3 นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ประสาทศัลยศาสตร์
4 นพ.ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 พญ.กมลรัตน์ พลไวย์ ประสาทวิทยา
2 พญ.จิตราพร หงษ์สวัสดิ์ วิสัญญีวิทยา
3 นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
4 พญ.หรรษา ลีลาทนาพร จิตเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 นพ.กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์ ตจวิทยา
2 นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
3 นพ.สุมิตร แดงดีเลิศ ศัลยศาสตร์
4 พญ.หรรษา ลีลาทนาพร จิตเวชศาสตร์
5 พญ.อาภากร สุผล เวชศาสตร์ครอบครัว
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 นพ.จรัญ บุญฤทธิการ เวชศาสตร์ครอบครัว
2 พญ.วรุณยุภา อู่ขลิบ
3 พญ.ศจี เฟื่องฟู
4 นพ.สายัณห์ เรืองกิตติกุล เวชศาสตร์ครอบครัว
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 นพ.กิติชัย กุมภลำ เวชปฏิบัติทั่วไป
2 พญ.ณัฐิยา อาทรชัยกุล
3 นพ.บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์
4 พญ.เบญญา ทรัพย์ภิญโญ
5 นพ.ปรเมษฐ์ เหลืองอ่อน
6 พญ.ฝนทิพย์ ชุติวณิชยกุล
7 นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
8 นพ.ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์
9 นพ.มหัทธนา กมลศิลป์ กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
10 พญ.สุทธิพร ประภาโส
11 พญ.สุภาพร สุวรรณโชติ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย แขนงสุขภาพจิตชุมชน
2 นพ.ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ แขนงระบาดวิทยา
3 นพ.วิโรจน์ วีรชัย เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
4 พญ.สุรางคนา ดวงสุวรรณ อายุรศาสตร์
5 พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ พยาธิวิทยาคลินิค
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์บริการโลหิต
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 พญ.กาญจนา ชัยกิตติศิลป์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2 พญ.ชาร์มิลา เสรี อายุรศาสตร์
3 พญ.ณัฐนันท์ คณิสสรมงคล
4 นพ.ธวัชชัย ลิมป์สถบดี เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ครอบครัว
5 นพ.บัณฑิต ศรไพศาล เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
จิตเวชศาสตร์
6 พญ.ปวิณตรา ศิริภูธร โสต ศอ นาสิกวิทยา
7 พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
8 นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
9 พญ.เฟื่องสิริ ต่อดำรงค์
10 พญ.รัศนี อัครพันธุ์ ตจวิทยา
11 พญ.ศิดิภา โชติชัยสถิตย์ เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 พญ.ศุภกัญญา วิรัตนภานุ
13 พญ.สุมาลี ปุรินทวรกุล เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
14 พญ.อลิศรา ทัตตากร จักษุวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
15 นพ.อี๊ด ลอประยูร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
1 พญ.กาญจนา พรพินินวรกิจ อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
2 นพ.กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์ ตจวิทยา
3 พญ.คงกช วงศ์ไกรศรี
4 นพ.จิรวีร์ จันทรานุกูล
5 พญ.ชลีวรรณ พุฒิพัฒนา เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
6 นพ.ชาลี จุฬาพรศิริ
7 นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว
8 นพ.ธนะบุญ ประสานนาม ตจวิทยา
9 พญ.นฤศรา ภิญโญวิวัฒน์
10 พญ.เพียงแพร คำเขียน
11 พญ.ไพลิน แก้วลาย จิตเวชศาสตร์
12 พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
รังสีวิทยาวินิจฉัย
13 พญ.ภาวินีย์ เหล่าวีระกุล
14 พญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน พยาธิวิทยากายวิภาค
15 พญ.วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล
16 พญ.วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์
17 นพ.วิชาญ ลือสมบูรณ์ กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
18 นพ.สันติ วงศ์พานิช ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
19 นพ.สัมพันธ์ วณิชวรนันท์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
20