คณะทำงานสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา

ความเป็นมา

ตามที่แพทยสภามีการแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารสังคม ภายใต้คณะอนุกรรมการอำนวยการ ๕๐ ปีแพทยสภา แพทยสภา ได้กำหนดให้คณะทำงานคิดกรอบงานว่า ในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมานี้แพทยสภา มีบทบาท และหน้าที่อย่างไรที่ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจ ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งนี้ได้มีการกำหนด Concept ของการสื่อสารสังคม คือ TRUST โดยได้นำประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็นเกณฑ์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เชื่อใจ และเห็นใจ ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ จะทำให้ลดความขัดแย้งได้ในอนาคต ภายใต้หลักการ "แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ"

ประเด็นที่แพทยสภาต้องการสื่อสารสังคม ว่าแพทยสภาได้ทำอะไรเพื่อประชาชน คือ แพทยสภาไทยเป็นแห่งเดียวที่ผลิตแพทย์เฉพาะทางให้มีมาตรฐานเพื่อรักษาประชาชน แพทยสภาเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตแพทย์ ควบคุมคุณภาพแพทย์เพื่อประชาชน ในส่วนนี้จะมีบทบาทของราชวิทยาลัยทั้ง ๑๔ แห่ง มีส่วนร่วมในเรื่องการควบคุมคุณภาพแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา พร้อมทั้งดูแลคุณภาพชีวิตของแพทย์ในขณะเดียวกัน และหากประชาชนได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการรับการรักษา แพทยสภาต้องตรวจสอบและลงโทษแพทย์ที่ทำผิด อย่างมีความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้คณะทำงานสื่อสารสังคมได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปีแพทยสภา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดแพทยสภานำไปใช้ประกอบกิจกรรมของหน่วยงานแต่งละแห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสแพทยสภาครบ ๕๐ ปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ๕๐ ปีแพทยสภา ขณะเดียวกันคณะทำงานสื่อสารสังคม จะประสานงานกับคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ภายใต้งานกิจกรรม ๕๐ ปีแพทยสภา ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เชื่อใจ และเห็นใจ ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ ภายใต้ Concept theme "TRUST" โดยมีกรอบระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปีแพทยสภา

ตารางกิจกรรมภายใต้โครงการ ๕๐ ปีแพทยสภา