ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 42/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศแพทยสภา ที่ 41/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอนฯ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประกาศแพทยสภา ที่ 40/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอนฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประกาศแพทยสภา ที่ 39/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศแพทยสภา ที่ 38/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 37/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ในวิชาชีพเวชกรรม
ประกาศแพทยสภา ที่ 36/2550 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมาชิกและมวลชนสัมพันธ์
ประกาศแพทยสภา ที่ 35/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำแพทยสภาสาร
ประกาศแพทยสภา ที่ 34/2550 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
ประกาศแพทยสภา ที่ 33/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการของแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 32/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
ประกาศแพทยสภา ที่ 31/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างจรรยาบรรณแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 30/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันต่างๆ
ประกาศแพทยสภา ที่ 29/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประกาศแพทยสภา ที่ 28/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนและค่าตอบแทนแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 27/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล
ประกาศแพทยสภา ที่ 26/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ประกาศแพทยสภา ที่ 25/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนิติสัมพันธ์
ประกาศแพทยสภา ที่ 24/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 23/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำพระราชบัญญัติและข้อบังคับของแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 22/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ประกาศแพทยสภา ที่ 21/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อความโฆษณาสถานพยาบาลและภาพยนต์โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
ประกาศแพทยสภา ที่ 20/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประกาศแพทยสภา ที่ 19/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด
ประกาศแพทยสภา ที่ 18/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสารสนเทศของแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 16/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประกาศแพทยสภา ที่ 13/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของแพทยสภา
ประกาศแพทยสภา ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแพทยสภา เป็น คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและ รับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 แทนชุดเดิม
ประกาศแพทยสภา ที่ 10/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจักษุวิทยา
ประกาศแพทยสภา ที่ 9/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ประกาศแพทยสภา ที่ 8/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
ประกาศแพทยสภา ที่ 7/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ประกาศแพทยสภา ที่ 6/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศแพทยสภา ที่ 5/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ในการใช้คำว่า "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ" และ " แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ"
ประกาศแพทยสภา ที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยในการสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
ประกาศแพทยสภา ที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ประกาศแพทยสภา ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอนฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประกาศแพทยสภา ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการแพทยสภา รองเลขธิการแพทยสภา และเหรัญญิกแพทยสภา

 

 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
โทร.: 02-5901880-1,3 ติดด่อ : : คณะอนุกรรมการดำเนินการ