ข่าว / ประกาศ


ทังหมด 727 รายการ

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 09 พ.ย 60 แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม
 06 พ.ย 60 คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
 20 ต.ค. 60 แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร"
 17 ต.ค. 60 ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ
 12 ต.ค. 60 แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่
 10 ต.ค. 60 ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมรับแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561
 06 ต.ค. 60 ประกาศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 06 ต.ค. 60 แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560
 29 ก.ย. 60 ประกาศ การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561
 29 ก.ย. 60 ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561
 20 ก.ย. 60 ประกาศการรับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี ๒๕๖๑
 20 ก.ย. 60 แพทยสภาชวนประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …" ครั้งที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท
 15 ก.ย. 60 แถลงการณ์แพทยสภา กรณีการเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
 25 ส.ค. 60 แพทยสภาพบคณะแพทย์ต่างประเทศ
 24 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ)
 22 ส.ค. 60 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6)
 31 ก.ค. 60 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 (รอบพิเศษ)
 27 ก.ค. 60 แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …"ครั้งที่ 3/2560
 24 ก.ค. 60 การรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561
 20 ก.ค. 60 BDMS Academic Annual Meeting 2017

แสดงหน้า 1 ของ 37