ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ที่มา/ผู้ประกาศ : ประชาสัมพันธ์
วันที่ : 12 มี.ค. 2556
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>infomation-files.pdf

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th เลือกที่หัวข้อการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น หรือขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ชั้นที่ 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

และการรับสมัครนั้นสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ห้องสัมมนา ชั้นที่ 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0756 , 0 2141 0778 และ 0 2141 0759

 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต