แพทยสภาสัญจรจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู 24 – 25 พฤษภาคม 2550

: 04 มิ.ย. 50     : แพทยสภา


แพทยสภาสัญจร
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู 24 – 25 พฤษภาคม 2550
โรงพยาบาลอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2550 แพทยสภาได้จัดโครงการแพทยสภาสัญจร โดยเดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา รวมทั้งสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ ตลอดจนสถานพยาบาลต่างๆ และนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรม ลดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกระบวนการยุติธรรม  และสร้างความเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อวิชาชีพและแพทยสภา และที่สำคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการแพทยสภา สมาชิกแพทยสภา เจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมและสื่อมวลชน แพทยสภาขอนำภาพกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารแพทยสภาได้ดำเนินการเสนอให้รับทราบดังนี้

       ช่วงเช้า : นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นายแพทย์ สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านกฎหมาย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช กรรมการแพทยสภา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับ ผู้แทนของตำรวจ ผู้แทนผู้พิพากษาจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนอัยการจังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ ตลอดจนสถานพยาบาลต่างๆ และนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรม ลดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกระบวนการยุติธรรม

       ช่วงบ่าย : นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านกฎหมาย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช กรรมการแพทยสภา พบปะและเยี่ยมเยียนสมาชิกแพทยสภาที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2550 ที่โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และนายแพทย์เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ให้การต้อนรับ
       สมาชิกแพทยสภาและพยาบาลวิสัญญีจังหวัดอุดรธานี จ. หนองคาย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกับกรรมการแพทยสภา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
       แพทยสภาให้บริการนอก สถานที่ รับตรวจสอบประวัติ, แก้ไขชื่อ – นามสกุล , ปรับเปลี่ยนที่อยู่ ,
ขอ Password e-service จาก Website แพทยสภา และสอบถามบริการอื่น ๆ

       นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา และ นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช กรรมการแพทยสภา พบปะสมาชิกแพทยสภาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย โดยมีนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
 
       คณะกรรมการแพทยสภา ตรวจเยี่ยมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ

       นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา
นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช กรรมการแพทยสภา พบปะสมาชิกแพทยสภาที่โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี โดยมีนายแพทย์สุนันท์ แมนเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
       สมาชิกแพทยสภาให้ดอกไม้เพื่อเป็น กำลังใจการทำงานแก่นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
       คณะกรรมการแพทยสภาตรวจเยี่ยมการทำงานของ แพทย์ ภายในโรงพยาบาลบ้านผือ