ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
จำนวนผู้เข้าชม
000000

ชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
1.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ที่ปรึกษา
2.
นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
ประธานอนุกรรมการ
3.
แพทย์หญิงสุธัญญา บรรจงภาค
อนุกรรมการ
4.
นายแพทย์กำจร ตติยกวี
อนุกรรมการ
5.
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
อนุกรรมการ
6.
นายชุมพจต์ อมาตยกุล
อนุกรรมการ
7.
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)อิทธพร คณะเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ
8.
นางสาวอุมาพร กนกธร
ผู้ช่วยเลขานุการ
9.
นางสมพร ประเสริฐผล
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
โทร.: 02-5901880-1,3 ติดด่อ : : คณะอนุกรรมการดำเนินการ