ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อกับแพทยสภา
ฝ่ายผึกอบรมและสอบ
02-5901880
มือถือ : 086-0811208
Email : edu@tmc.or.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
02-5901886
มือถือ : 089-5301112
ฝ่ายนโยบายและแผน
02-5901887
มือถือ : 09-11930906
ฝ่ายทะเบียน
02-5901884 Fax 02-5901883
มือถือ : 092-4936242
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-5901888-9

ฝ่ายจริยธรรม
02-5897700, 02-5898800
Email : contact@tmc.or.th


facebook.com/thaimedcouncil


สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
Email : tmc@tmc.or.th


แบบฟอร์มติดต่อแพทยสภา
ชื่อ :
*
นามสกุล :
*
อีเมล์ :
*
หัวข้อ :
*
รายละเอียด :
*
 

กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง

   
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต