ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

 

รายชื่อแพทย์ดีเด่นทั้งหมด

 

นายแพทย์ คณิต ตันติศิริวิทย์
แพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543

 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๐ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว
สมรสกับนางแสงอรุณ ตันติศิริวิทย์ มีธิดา ๒ คน คือ นางสาวนวลนิตย์ ตันติศิริวิทย์ ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวนิชนันทน์ ตันติศิริวิทย์ ศึกษาที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลน่าน

การศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
ฝึกอบรมด้านเวชกรรมสังคม ( Urban Health ) จาก London School of Public Health
ฝึกอบรมด้านฝังเข็มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมหลักสูตร TOM จากประเทศสวีเดน
อบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน
๒๕๒๑ นายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
๒๕๓๗-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ความเห็นประกอบการประเมิน
๑.การครองตน
     ๑.๑ เป็นคนสมถะ แต่งตัวเรียบง่าย ใช้จ่ายประหยัดเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลน่าน ไม่เคยทำคลินิก
     ๑.๒ เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของราชการ ไม่ยอมรับผลประโยชน์หรือของกำนัลส่วนตัวและไม่รับค่าตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     ๑.๓ เป็นผู้เสียสละ มีเมตตาสูงและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่กันดารที่สุดแทนผู้อื่น
     ๑.๔ เป็นผู้มีอารมณ์ขันทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดและผู้ป่วยได้รับความผ่อนคลายมาก
     ๑.๕ ในฐานะผู้บริหารไม่ใช้สิทธิพิเศษใดๆ ให้ตนเองและครอบครัวตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับล่างๆ เป็นต้นมา
     ๑.๖ ปลูกฝังทัศนคติอันดีงามให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่เป็นประจำ บัณฑิตใหม่ที่ปฏิบัติงานใช้ทุนที่จังหวัดน่าน ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
     ๑.๗ สนใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในโรงพยาบาลน่าน
๒.การครองคน
     ๒.๑ เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของผู้มีปัญหา ผู้ใต้บังคับบัญชาและรุ่นน้องที่ปฏิบัติงาน
     ๒.๒ ให้ความเสมอภาคและความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน เพราะให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับคนทุกระดับ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้จะอยู่ระดับต่ำกว่าไปพิจารณาเสมอ
     ๒.๓ เป็นที่รักเคารพของผู้ป่วยและคนเมืองน่าน ที่ไม่ได้รักษาคนแต่เรื่องป่วยไข้อย่างเดียว แต่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วย
     ๒.๔ การออกงานสังคม แม้จะมีภาระงานรัดตัว ก็จะไปร่วมงานที่รับเชิญประจำ
๓.การครองงาน
     ๓.๑ เป็นผู้อุทิศตนให้กับงาน สนใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าไม่ขาดตกบกพร่อง
     ๓.๒ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในการเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนอีก ๑๑ แห่ง ของจังหวัดน่าน และยังช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนห่างไกล ในเรื่องบประมาณ สปร. บัตรสุขภาพ งบประมาณรักษาพยาบาลนักเรียนและยังให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้ได้เมื่อคราวจำเป็น
     ๓.๓ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมตาบอดเป็นผลสำเร็จ ทำโครงการให้มีการผ่าตัดต้อกระจกทุกเดือน โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลรับและเอกชน
     ๓.๔ ทำให้โรงพยาบาลน่านเป็นที่ศึกษาดูงานทางด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
     ๓.๕ จัดตั้งกองทุนศรีสุภรณ์วาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
     ๓.๖ เป็นแพทย์อาสาสมัคร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยในเขตทุรกันดาร
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต